Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
đoạn mạch RLC có R thay đổi
1, cho đm như hình vẽ
http://nq2.upanh.com/b6.s32.d1/d5666e40ddab4933025aa4c5a6c1f0ba_49338682.picture029.jpg
U= ucăn2 sin 100pit
a, khi R= 30 thì Uan=75, Umb= 100, Uan lệch pha 90độ vs Umb. tính L,C, điện áp hiệu dụng
b, khi R=R1 thì Pmax. viết biểu thức i khi đó


2, cho đoạn mạch như hình vẽ http://nq1.upanh.com/b2.s32.d2/5c49556a067fdf480a1d13eaa308b3d1_49338681.picture030.jpg
ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện trở rất lớn. U= 150căn2cos100pit. khi R=R1=50 thì ampe kế chỉ căn2, V1 chỉ 100căn2. V2 chỉ 50, khi R=R2 thì Pmax. tính R2 và Pmax
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 22/09/2012 Đăng bởi Trang candy
Câu trả lời
1 trong số 2
Bài 1.
a,
φ_MB – φ_AN = π/2
<=> (tan φ_AN).(tan φ_MB) = –1
<=> (– Z_C / R).(Z_L / R) = –1
<=> Z_C . Z_L = R² (i)
Mặt khác U_AN = I.√[R² + (Z_C)²] = I√[Z_C . Z_L + (Z_C)²]
U_MB = I.√[R² + (Z_L)²] = I√[Z_C . Z_L + (Z_L)²]
Suy ra U_AN / U_MB = √(Z_C / Z_L)
<=> Z_C / Z_L = (75/100)² = 9/16 (ii)
Từ (i) & (ii) suy ra (Z_C)² = R².(9/16)
Nên Z_C = 3R/4 = 22,5 Ω suy ra C = 1/(Z_C.ω) = 1/ (22,5.100π) = 1/(2250π) (F)
và Z_L = 16Z_C / 9 = 40 Ω suy ra L = Z_L / ω = 40 / (100π) = 0,4 / π (H)
Z = √[R² + (Z_L – Z_C)²] = 34,73Ω
Z_AN = √[R² + (Z_C)²] = 37,5 Ω
U_AB / U_AN = Z / Z_AN suy ra U_AB = 75.34,73 / 37,5 = 69,46 V

b, khi R = R1 thì Pmax. Viết biểu thức i khi đó
Công suất mạch tính theo R là
P = I²R = U² R / Z² = U²R / [R² + (Z_L – Z_C)²] = U² / [R + (Z_L – Z_C)² / R]
Áp dụng bđt cô si
R + (Z_L – Z_C)² / R ≥ 2|Z_L – Z_C|
Nên P ≤ U² / (2|Z_L – Z_C|)
P = Pmax <=> R = R1 = |Z_L – Z_C| = 40 – 22,5 = 17,5 Ω
Khi đó tan φ_AB = (Z_L – Z_C) / R1 = 17,5 / 17,5 = 1
Suy ra φ_AB = π/4
u sớm pha hơn i góc π/4 hay i trễ pha hơn u góc π/4
I = U / Z = U / √[(R1)² + (Z_L – Z_C)²] = 2,8 A
Biểu thức cần tìm
i = I√(2) cos (100πt – φ_AB) = 2,8√(2) cos (100πt – π/4)

Bài 2. Không thấy ampe kế và vôn kế. Bạn mô tả bằng lời được rồi, khỏi vẽ hình.
22/09/2012 Đăng bởi Que
2 trong số 2
Bài 2
Theo các số chỉ thì I = √(2) (A)
U_cd = 50 V, U_RC = 100√(2) V
Z_cd = U_cd / I = 50 / √(2) = 25√(2) Ω
Z_R1C = 100√(2) / √(2) = 100 Ω
Z_R1C = √[(R1)² + (Z_C)²]
Suy ra Z_C = √[(Z_R1C)² – (R1)²] = 50√(3) Ω
Z = U / I = 150 / √(2) = 75√(2) Ω
Nếu cuộn dây thuần cảm thì Z = √[(R1)² + (Z_L – Z_C)²] (không thỏa mãn các giá trị tính được)
Nên cuộn dây có điện trở thuần r
Z² = (R1 + r)² + (Z_L – Z_C)² = (R1)² + 2(R1)r + r² + (Z_L)² – 2Z_L.Z_C + (Z_C)²
= (R1)² + 2(R1)r + (Z_cd)² – 2Z_L.Z_C + (Z_C)²
Suy ra 75².2 = 50² + 100r + 25².2 – 100√(3) Z_L + 50².3
<=> 100r = 100√(3) . Z_L
<=> r = Z_L √(3)
Khi đó Z_cd = √[r² + (Z_L)²] = 2Z_L
Suy ra Z_L = Z_cd / 2 = 12,5√(2) Ω & r = 12,5√(6) Ω
Công suất của mạch là
P = I²R = U²R / [(r + R)² + (Z_L – Z_C)²] = U² / {R + 2r + [r² + (Z_L – Z_C)²] / R}
Đặt Z’ = √[r² + (Z_L – Z_C)²]
Áp dụng bđt cô si
R + Z’² / R ≥ 2Z’
Nên P ≤ U² / (2r + 2Z’)
Pmax = 106 W <=> R = R2 = Z’ = 75,42 Ω
22/09/2012 Đăng bởi Que
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho mạch như hình vẽ(các giá trị trên mạch đều là R của các điện trở tương ứng).Tìm R(AB)=???
LÍ 9: Cho mạch điện như hình vẽ : r nt (R1 // R2)
Lý phần Điện Năng. Giúp mình với!!!
Lý phần Điện Năng. Giúp mình với!!!
L thay đổi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp