Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nguyên tử kẽm có bán kính r =1,35x10^-1nm,khối lượng =65u.tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm
Khoa học & Toán học 25/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Từ công thức V=4pi*R^3/3 bạn tính ra V
Rồi lấy m/V= D
trong đó :
pi=3,14
R=1,35x10^-1nm   (nhớ đổi ra m nhà)
m=65u ( nhớ đổi ra kg nha)
V là thể tích nguyên tử (m3)
D là khối lượng riêng (kg/m3)
25/08/2011 Đăng bởi oldgoatcrazy
2 trong số 5
Tôi tính như thế này bạn xem có đúng không nhé:
Bán kính v = 1,3499999999999999998969923e-10 m
Khối lượng m = 1,079350259e-25 kg
Thể tích v = 0,0000000005652 m3
Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là d = 7,9951871037037037043137524700905e-16 kg/m3
Công thức: Thể tích hình cầu v =(4/3).pi.r^3
Khối lượng riêng m/V = D
25/08/2011 Đăng bởi Tiến Hội
3 trong số 5
Bài tập lớp 10 hả? Chú ý 1e-1 tức là 1 x 10^-1
1.35e-1 nm = 1.35e-10 m
Áp dụng công thức tính thể tích hình cầu
=> V = 4/3*π*R^3 = 4/3*π*(1.35e-10)^3 = 1.03059947e-29 m3 (mét khối)
m (khối lượng) = 65u = 65*1.6605e-27 = 1.079325e-25 kg
=> D = m/V =1.079325e-25 / 1.03059947e-29 = 10 472.7882 kg/m3
30/08/2011 Đăng bởi tux.anhle
4 trong số 5
đổi r = 1,35x10^ -1 nm= 1,35x10^ -9
V= 4/3pi x r^3= 1,03059947 x 10^ -26(cm3)
m = 65 x 1,6605 x 10^ -24= 1,079325 x 10^ -22(g)
D = m/V = 10472,78823(g/cm3)
23/09/2011 Đăng bởi congchuanho
5 trong số 5
r=1,35x10^-1 nm=1.35x10^-8 cm => V=4/3 x 3,14 x (1,35x10^-8)^3=1,03x10^-23 cm3
m = 65u= 65 x 1,6605x10^-24 =1,08 x 10^-22 g
khối lượng riêng của nguyên tử Zn là: D=m/V=10,48 g/cm3
10/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
nguyên tử kẽm có bán kính r=1,35.10^-1nm và có khối lượng ngtử là 65u.tính khối lượng ngtử
nguyên tử khối của đồng
Hóa 10
Năng lượng nguyên tử? Vũ khí hủy diệt? bạn có biết nhiều không?
làm sao biết đồng nguyên chất hay đồng pha??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp