Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Sin^3xcos3x+cos^3xsin3x=sin^34x
Khoa học & Toán học 03/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
ta có: viết lại phương trình: Sin^3xcos3x+cos^3xsin3x=sin^34x (1)
         Sin^3x = (3Sinx - sin3x)/4
        Cos^3x = (cos3x +3cosx)/4
        Sin^3(4x) = (3sin4x - sin12x)/4
thay vào (1):
      (3Sinx - sin3x)*cos3x + (cos3x +3cosx)*sin3x = 3sin4x - sin12x
<=> 3sinxcos3x + 3cosxsin3x = 3sin4x - sin12x
<=> 3sin(x +3x) = 3sin4x - sin12x
<=> sin12x = 0
=> 12x = kpi => x = kpi/12 ( k thuộc z) ( vì xét gộp 2 trường hợp k2pi và pi + k2pi thành kpi
vậy phương trình có họ nghiệm : x = kpi/12 ( k thuộc z)
04/10/2012 Đăng bởi makervalue
Bạn cũng có thể quan tâm
Với 0<X<90 thì trị nhỏ nhất của Sin^6 X + Cos^6 X tại X bằng bao nhiêu
giúp em với nguyên hàm của dx/((sinx)^2 - sinx))
mọi người hộ mình câu này với: chứng minh sinx+sin2x+sin3x=<3can3/2
giãi hệ pt sau :
(cos3xsin^3x+sin3xco^3x)sin^2(3x)/3sin4x+sin^2(x)=sinxsin^2(3x)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp