Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hàm DSUM và SUMIF khác nhau như thế nào?
Ngôn ngữ lập trình 18/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
DSUM . . là hàm CSDL; Có nghĩa là người ta viết các hàm này để đáp ứng cho việc xử lý dữ liệu trong các CSDL
Nếu dữ liệu đơn giản, ta nên hướng tới SUMIF
18/11/2010 Đăng bởi YoYo Nguyễn
2 trong số 2
Hàm DSUM  tính tổng trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu.
Sumif là hàm cộng có điều kiện. =Sumif(range,criteria, sumrange)
Hàm này cho phép cộng các giá trị phù hợp với điều kiện.
Ví du: bạn có các vùng sau:
TKGN: tài khoản ghi nợ
A2: ô điệu kiện ( có thể chứa mã tài khoản ví dụ 1561)
STPS; số tiền phát sinh
Khi bạn viết công thức :
=Sumif(TKGN,A2,STPS) thì có nghĩa là Excel sẽ cộng tất cả những giá trị số ở vùng STPS nếu TKGN có giá trị giống ô A2.
Chúc bạn thành công!
18/11/2010 Đăng bởi YoYo Nguyễn
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp