Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là nhà nước của dân,đó dân, vì dân?
Văn hóa | Pháp luật 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 9
Một Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một Nhà nước có Đức, dưới sự lãnh đạo của một Đảng là đạo đức, là văn minh. Nói Nhà nước có Đức là nói đến một nhà nước hướng tới bảo vệ và phục vụ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, đồng thời với việc trừng trị một cách nghiêm khắc những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc, của nhân dân.
Tư tưởng về xây dựng một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân của Bác Hồ được hình thành rất sớm. Nhà nước của dân, do dân và vì dân được xây dựng trên cơ sở của một hiến pháp, một hệ thống pháp luật. Nhà nước ấy quản lý xã hội bằng pháp luật kết hợp với đạo đức. Bản thân nhà nước, các bộ phận cấu thành nhà nước, công chức và cán bộ của nhà nước cũng được hình thành và hành động theo pháp luật và đạo đức.
Một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là nhà nước chung chung phi giai cấp. Bởi vì, đã là nhà nước, bao giờ nhà nước cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định. Cho nên Nhà nước dân chủ nhân dân Việt Nam do nhân dân Việt Nam không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, đảng phái, dân tộc xây dựng nên, theo cơ chế đại biểu, đại diện, rồi từ đó cử ra các cơ quan, hình thành bộ máy nhà nước. Nhà nước dân chủ nhân dân được xây dựng trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Nói nhân dân lao động thực hiện quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội không phải là làm chủ tự do vô kỷ luật, không phải nói làm chủ là ai muốn làm gì thì làm, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội là làm chủ bằng nhà nước, có trật tự, có kỷ cương, có tổ chức, có pháp luật bảo đảm và bảo vệ. Cho nên, thực hiện quyền làm chủ của mình, nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử, tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội- Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân địa phương.

Ngay từ 1941, khi mới về nước, thành lập thí điểm Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh Hội, Bác Hồ đã có chủ trương: “Chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới, không phải thuộc quyền riêng của giai cấp nào mà là của chung, của toàn thể dân tộc, chỉ trừ bọn tay sai của đế quốc Pháp Nhật và những bọn phản quốc…, còn ai là người dân sống trên dải đất Việt Nam, hết thảy đều được một phần tham gia giữ chính quyền, phải có một phần nhiệm vụ giữ lấy và bảo vệ chính quyền ấy”.

Với nhãn quan chính trị cực kỳ sắc bén, khi thời cơ đến, chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Bác Hồ tính đến việc thành lập Chính phủ lâm thời bằng một Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. Tức là, xét trên bình diện chính trị và thông lệ quốc tế, Chính phủ lâm thời không phải do một giai cấp, một đảng phái nào lập ra mà do nhân dân đại hội lập ra. Chính phủ ấy, ngay từ khi mới ra đời đã ít nhiều bảo đảm và mang tính pháp lý.

Ngay sau ngày “Tuyên ngôn độc lập” 2-9-1945, ngày 3-9 Bác chủ trì phiên họp Chính phủ để giải quyết hàng loạt những khó khăn cực kỳ phức tạp được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng trong hàng loạt những công việc phải giải quyết ấy, có một nội dung mà Bác đặc biệt quan tâm là hoàn thiện về mặt pháp lý theo thông lệ quốc tế về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng phương thức tiến hành Tổng tuyển cử và cử ra Ủy ban soạn thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ mới.

Chính việc tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Nghị viện nhân dân Quốc hội khoá I và việc thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của dân tộc ta thể hiện ý chí của toàn dân tộc là một hoạt động chính trị bảo đảm về mặt quốc tế của Nhà nước ta. Các nước khác lúc đó tuy không công nhận Nhà nước ta do các lý do khác nhau, nhưng không nước nào bác bỏ được địa vị pháp lý đầy đủ của Nhà nước Dân chủ nhân dân Việt Nam đầu tiên 1946.

Nhà nước Dân chủ nhân dân Việt Nam ra đời là thành quả của cả dân tộc ta trong quá trình kháng chiến chống ngoại xâm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là sự chiến đấu hy sinh anh dũng của đồng bào, cán bộ đảng viên, Đảng ta từ khi Đảng ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Nhân ngày Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác đã chỉ rõ: “Các nhà nước trước đây do giai cấp thống trị đặt ra để thống trị nhân dân, còn Nhà nước ta hôm nay do nhân dân ta lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, thay mặt mình tham gia cơ quan quyền lực nhà nước, quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước, quyết định tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, thay mặt cho nhân dân quản lý đất nước và quản lý xã hội, giữ quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Việc xây dựng nhà nước do đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của mỗi người dân Việt Nam. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhân dân ta bắt đầu hưởng dựng quyền dân chủ của mình… Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.

Một Nhà nước theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu được xây dựng trên đất nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xây dựng một Nhà nước của dân theo Bác Hồ nghĩa là: “Tất cả quyền bính đều thuộc về nhân dân, những vấn đề quan hệ đến vận mệnh quốc gia do nhân dân phán quyết”. Dân bầu ra người đại diện cho mình và có quyền bãi miễn nếu họ không còn xứng đáng. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đổi Chính phủ”.

Trong Nhà nước của dân, dân làm chủ, cán bộ là thừa ủy quyền của dân, chỉ là công bộc của dân. Trái với các chế độ trước đây, quan lại là “phụ, mẫu” của dân, có mọi quyền hành bắt dân phải tuân theo.

Xây dựng một nhà nước do dân theo Bác, nhà nước đó do nhân dân xây dựng nên. Nhân dân bầu ra Nghị viện nhân dân (Quốc hội) - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quyết định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà nước do dân bãi miễn nếu không đáp ứng những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhà nước do dân được tổ chức theo phương thức đại diện, đại biểu nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra và có thể bãi miễn nếu người được bầu không còn xứng đáng.

Nhà nước do dân còn được tổ chức theo phương thức, nhân dân có quyền tham gia ý kiến, tham gia quản lý Nhà nước và quản lý xã hội.

Xây dựng một nhà nước vì dân là một nhà nước không đặc quyền, đặc lợi, nhà nước phục vụ nhân dân, tận tụy và bảo vệ lợi ích chính đáng của Tổ quốc, của xã hội, của chế độ và của nhân dân, một nhà nước trong sạch, chí công vô tư. Bác đã dạy rằng: Phải xây dựng một nền chính trị liêm khiết, kiên quyết đấu tranh với 3 thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu.

Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân là một quá trình gắn liền với việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật và tăng cường pháp chế, gắn liền với quá trình nâng cao dân trí và dân chủ, gắn liền với việc xây dựng đội ngũ công chức và bộ máy nhà nước, cho nên không phải xây dựng nhà nước là có ngay một nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.

Một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thật sự là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính dân tộc và hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Một nhà nước pháp quyền và đạo đức: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân/Bao nhiêu quyền hạn đều của dân/Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân/Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân/Chính quyền từ xã, đến Chính phủ, Trung ương do dân cử ra/Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên/Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” .

Hướng tới nhân dân là định hướng hành động suốt cuộc đời Bác. Xây dựng một Nhà nước vì nhân dân phục vụ là một trong những tư tưởng chính trị đạo đức lớn của Người.
23/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 9
Một nhà nước là của nhân dân nếu nhà nước đó do chính nhân dân bầu ra một cách thực chất.Tức là người dân có quyền dùng lá phiếu của mình để lựa chọn những người xứng đáng cũng như trừng phạt (đuổi cổ) những kẻ không xứng đáng. Hiến pháp phải do người dân phúc quyết. Mỗi người dân đều có quyền đề cử hay ứng cử.
Nhà nước được gọi là do dân vì dân nếu mọi chủ trương chính sách đều hướng tới mục tiêu phục vụ đời sống của toàn bộ nhân dân chứ không phải lợi dụng danh nghĩa phục vu nhân dân để phục vụ lợi ích cho bất kì một phe nhóm đảng phái nào.
Một nhà nước của dân do dân vì dân phải đảm bảo mọi quyền lợi của nhân dân. Mọi công dân đều phải có quyền tự do phát biểu ý kiến, báo chí được giải phóng và trở thành một quyền lực độc lập để giúp dân giám sát xã hội. Các quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo phải được đảm bảo.
11/11/2010 Đăng bởi bo_cai_dai_vuong
3 trong số 9
Của dân là của tất cả mọi người thành ra không của ai cả, ai mạnh lấy được nhiều số còn lại tùy tiên. Do dân vì không có dân thì làm gì có nhà nước, chăn dân. Vì dân là nước yếu hay khó khăn là do dân đáng trách ( quan bao giờ cũng giỏi hơn dân} không chăm chỉ, không tôn trọng quy định, văn hóa thấp và  ý thức vì xã hội kém.
03/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 9
từ ban chất nhà nước của dan ,do dân và vì dân ,Anh 9 chi ) hãy bình luận thực trạng thủ tục hành chính thuộc một lĩnh vực ma anh chi biết và đề xuất giải pháp để  cách thủ tục .
22/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 9
ko bik
04/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 9
nhà nước của dân là nhà nước do dân đứng đầu .dân tham ga quản lý hệ thống hành chính nhà nước .
nhà nước do dân : là nhà nước do nhân dân lập ra, khi đó dân tự cử người tham gia để tổ chức ra bộ máy quản lý hành chính nhà nước .
nhà nước vì dân : khi nhà nước làm bất cứ động thái nào cũng sẽ chỉ vì lợi ích của nhân dân .
nhưng loại nhà nước này chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử xã hội loài nguời bạn ạ, có chăng chỉ là khẩu hiệu thôi . từ xưa tới nay trên toàn cầu chỉ có loại hinh nhà nước Hành dân , bóp cổ dân và bóc lột sức lao động của dân thôi chứ chưa có thực chất kiểu nhà nước như bạn hỏi...
05/05/2011 Đăng bởi tragiang
7 trong số 9
bạn hỏi khó
26/12/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh
8 trong số 9
bạn hỏi thế này thì chỉ có mấy đồng chí lãnh đạo trả lời
26/12/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh
9 trong số 9
Liên hệ bản thân về nhà nước của dân, do dân và vì dân như thế nào các bạn?
27/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Thế nào là nhà nước của dân do dân vì dân ?
Tại sao năm 1945 hcm lại chọn mô hình nhà nước là dân chủ nhân dân?
Vì sao nói:đang lãnh đạo nhà nước là một tất yếu?
chứng minh nhà nước việt nam là của dân do dân và vì dân
Tại sao nói cách mạng tháng tám 1945 đem sức ta giải phóng cho ta?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp