Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Biết trung bình cộng của a và 9a chia hết cho 9. Vậy giá trị nguyên dương nhỏ nhất của a là ...........
Đời sống | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử 17/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
9
17/09/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 6
(a+9a)/2=5a chia het cho 9 va a nguyen duong nho nhat=>a=9
17/09/2012 Đăng bởi Ðúng chưa.
3 trong số 6
bằng 9
22/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
9
27/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
9
27/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
9
05/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Chứng tỏ rằng:1<(a/a+b)+(b/b+c)+(c/c+a)<2
Tìm a là số tự nhiên để 26 chia hết cho a-1
Số giá trị nguyên dương của a thoả mãn -(10/9)<(a/4)<(9/8) là
Nhờ các anh chị giải giúp em bài:Nếu x^3+ ax+ b chia cho x+1 dư 7, chia cho x - 3 dư -5 thì a= ?; b= ?
TTìm % kho A và B.Biết kho A bằng 40% trung bình cộng 2 kho
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp