Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1m3 bê tông nhựa hạt trung và 1 m3 bê tông nhựa hạt mịn bằng nhiêu Tấn vây mọi người?
Đời sống | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 12/09/2011 Đăng bởi movito
Câu trả lời
1 trong số 3
Khoảng 2,45 đến 2,5 tấn
12/09/2011 Đăng bởi oldgoatcrazy
2 trong số 3
Bê tông là hỗn hợp Xi măng + Cát + Sỏi được đổ lên khung thép ( thép xây dựng ).
Vậy muốn biết nó nặng bao nhiêu còn cần xem dùng mác bê tông nào, tức là mức độ trộn lẫn của các vật liệu là bao nhiêu phần trăm mỗi loại, vì mỗi loại có một khối lượng riêng khác nhau.
Vì thế bạn cần xác định được mác bê tông và tính toán theo giáo trình bê tông trong xây dựng.
12/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 3
Theo định mức 1784 thì đưa ra là 2-2,5T/m3
Tra định mức 1784 phần IV của Chương VII - Định mức làm vật liệu dùng để làm mặt đường đá dăm đen và Bê tông nhựa, ứng với chiều dày cần thảm bao nhiêu để có Kg nhựa/1m2 mặt đường; nhân với số m2 cần thảm bạn sẽ có khối lượng cần tìm.
12/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Hỏi chuyên gia ???
cách làm rã be tong
thông điệp của câu chuyện : "cuộc chia tay của nhưng con búp bê" ?
Bạn thấy như thế nào ?
Có phải Són là bê đê ko?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp