Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào đung because và because of?
Âm nhạc | Giải trí 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
because + reason (bởi vì, do, nguyên nhân)

because + clause

Ex:
we cancelled our flight because the weather was bad.

because of + noun/noun phrase

Ex:
we cancelled our flight because of the bad weather.


Sau because là 1 mệnh đề, câu còn sau because of thì mệnh đề đó đã được rút gọn chỉ còn 1 danh từ hay 1 cụm danh từ.

VD :
He crashed his car because he was driving too fast

He can't drive because of his illness
22/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 2
Cho thêm mắm muối chút.
Because là một liên từ. Thành thử sau nó phải có một mệnh đề.
Because of là một giới từ. Là giới từ thì cần túc từ nên túc từ có thể là một noun, noun phrase hay noun clause.
06/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
what is love?
T.a
why did the chicken cross the road?!
Cho mình xin lời bài hát
very funny=)), because it was chicken=))
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp