Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với cnxh là sự lựa chọn đúng đắn của đất nước ta?
Văn hóa | Xã hội 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 6
Vào những năm đầu của thế kỷ XX, nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc. Chính trong điều kiện đó, Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tìm thấy cơ sở lý luận chắc chắn cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản. Bác Hồ khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức: "Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn". "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Tư tưởng đó đã được Đảng ta khẳng định, được cả dân tộc hưởng ứng và đi theo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam.

Sự lựa chọn này dựa trên cơ sở:

Chỉ có chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tính tất yếu của thời đại mới đã tạo khả năng và điều kiện để các dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại những nhận thức mới trong quan niệm và giải pháp giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc một cách triệt để.

Sức mạnh và thành tựu của chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh nhân loại, tạo khả năng đoàn kết các dân tộc để giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh chính sách có lợi cho người lao động; tạo khả năng hiện thực cho các nước lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội.

Trong hơn 7 thập kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt thành tựu quan trọng: Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất với quy mô và trình độ hiện đại, đảm bảo ngày càng tốt hơn về vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ một nước Nga nghèo nàn và lạc hậu, sau một thời gian xây dựng đã trở thành một cường quốc của thế giới, đạt được bước tiến lớn trong nghiên cứu khoa học, chinh phục vũ trụ, có tiềm lực quân sự và quốc phòng hùng mạnh… tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Hàng trăm nước đã giành được độc lập dân tộc góp phần quyết định vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn của sự lựa chọn đó.

Nhưng lịch sử loài người đã không đi theo con đường thẳng tắp và phong trào cách mạng cũng không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, thậm chí có những thất bại hoặc thoái trào. Nhưng quan trọng hơn là từ trong sai lầm, khuyết điểm đó, tìm ra những nguyên nhân, rút kinh nghiệm để đưa phong trào cách mạng tiến lên. Đó mới là một thái độ nghiêm túc, đúng mực.

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân trực tiếp là Đảng Cộng sản phạm những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức bắt đầu từ sự phản bội của người lãnh đạo chủ chốt; chủ nghĩa đế quốc can thiệp vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện "diễn biến hòa bình" ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Sự đổ vỡ đó không có nghĩa là sự sụp đổ của học thuyết về chủ nghĩa xã hội, không phải là sự sụp đổ của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, bởi vì hiện nay một số nước xã hội chủ nghĩa vẫn đang tiếp tục đứng vững và phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là qui luật tiến hóa của lịch sử".

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, bên cạnh những thành tựu, chúng ta cũng còn có khuyết điểm, yếu kém, những vấp váp sai lầm.

Đảng ta đã sớm nhận thức ra những thiếu sót, khuyết điểm và tự nhận khuyết điểm trước nhân dân, đã sửa chữa và sửa chữa có kết quả, đem lại lòng tin của nhân dân với Đảng. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện vì chủ nghĩa xã hội, với quyết tâm và trí tuệ của toàn Đảng, sự tham gia tích cực của nhân dân, công cuộc đổi mới ở nước ta trong hơn 17 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: "Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội".

Xét trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cả tình hình trong nước và kinh nghiệm quốc tế, muốn thay đổi căn bản cuộc sống của người lao động từ kiếp nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ, không có con đường nào khác ngoài con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mọi con đường khác đều không được nhân dân ta chấp nhận. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần kiên định vững vàng với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
19/04/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
2 trong số 6
đất nước là ai ?? chỉ có nội bộ đảng cs vn chọn chứ có phải mọi người dân được quyền chọn đâu mà đưa đất nước ra đây !!
01/03/2011 Đăng bởi mê muội
3 trong số 6
nếu thằng nào cũng muốn lên nắm  quyền thì cái đất nước  này  sẽ ra sao ?  Loạn ah
10/03/2011 Đăng bởi 4VN
4 trong số 6
Ko phải là sự lựa chọn đúng đắn của "đất nước" mà là sự lựa chọn của Đảng, của Bác Hồ và dân tộc Việt Nam
31/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
CNXH chủ nghĩa Cộng sản mới là cách mạng triệt để
15/04/2011 Đăng bởi VN-hayqua
6 trong số 6
Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- lenin đã khẳng định: đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và ko thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sự tất yếu diễn ra và thặng lợi của một nền dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến bộ hơn gấp triệu lần.

Dân chủ tư sản là chế độ tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất tập trung vào tay tư bản và chúng có quyền phân phối và sử dụng những tư liệu đó. Những người lao động phải làm thuê cho chúng với mức lương rẻ mạt.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu ko ngừng tăng lên về vật chất và tinh thần của tất cả quần chúng nhân dân lao động

Cả 2 nền dân chủ đều tuân theo tiêu chí quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng nhân dân là ai thì lại do xã hội quy định. Đều đc thực hiện bầu và bãi nhiệm các thành viên trong tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước và tực hiện điều đó bằng quyền lực nhà nước. Cả 2 nền dân chủ đều kế thừa những tinh hoa và phát triển ở mức cao hơn của những nền dân chủ trước đó.

Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn xã hội. Đó là một nền dân chủ số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giả hiệu nửa vời: đó là những lời hứa suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là chế độ nhà nước đc sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp nhân dân lãnh đạo thông qua chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực cuẩ xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể và mọi công nhân đều đc tham gia vào công việc của nhà nước. Đây là một nền dân chủ theo số đông, một nền dân chủ htuwcj sự rộng rãi.

Bên cạnh đó nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn là một nền dân chủ mang tính giai cấp. Thực hiện dân chủ rộng rãi với đa số quần chúng nhân dân, đồng thời hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp với thiểu số giai cấp áp bức, bóc lột và phản động. Trong nền dân chủ đó, chuyên chính và dân chủ là 2 mặt, 2 yếu tố quy định lẫn nhau, tác động bổ sung cho nhau.

Đây chính là chuyên chính kiểu mới dân chủ kiểu mới

Lenin khẳng định: Nền dân chủ tư sản càng phát triển càng đi lên độc tài chuyên chính. Còn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa càng phát triển càng đi đến chỗ giản đơn tiêu biến
ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG không phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ vì

Đa nguyên là cùng một lúc tồn tại nhiều chế độ chính trị khác nhau trong cùng một đất nước

Đa Đảng là nhiều Đảng phải cùng tồn tại trg một thể chế nhà nước, cùng cầm quyền và lãnh đạo 1 quốc gia

Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ để giai cấp tư sản chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Phong trào công nhân tiến bộ trên toàn thế giới dựa vào việc đòi mở rộng quyền tự do, dân chủ, thực chất là để điều chỉnh lợi ích của cá nhân

Đa nguyên chính trị, đa đảng sẽ dẫn đến việc tranh giành lợi ích giữa các nhóm, các đảng phái để nắm đc quyền lực về chính trị và kinh tế về phía mình.

Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa nhiều Đảng phái, họ sẽ tìm mọi cách để lợi ích thuộc về phái mình nhiều nhất, ko quan tâm tới lợi ích của nhân dân và của xã hội dẫn đến ảnh hưởng về đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội. Điều này trái với ý nghĩa, bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảm bảo quyền lợi thuộc về nhân dân
LIÊN HỆ

Trên thế giới: Những nước đa nguyên, đa đảng như Mỹ, Anh, Pháp … bề ngoài thì quyền lực nhà nước chia đều cho nhiều Đảng và cơ hội dân chủ cho nhiều người sẽ cao hơn. Nhưng thực chất nó chỉ phục vụ lợi ích của từng tập đoàn tài chính kinh tế gắn với một Đảng phái nhất định. Ở nhưng nước này có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt; tình hình tài chính ko ổn định; bạo loạn khủng bố diễn ra thường xuyên và gây những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ở Việt Nam: Vẫn luôn chịu sự chông phá của những thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ, phá vỡ Đảng, có những luận điệu xuyên tạc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhưng với sự lãnh đạo của 1 Đảng – Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta luôn giư vững đc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết lập cơ chế dân chủ, xem lợi ích của nhân dân là kim chỉ nam cho những hành động, chính sách. Luôn nêu cao khẩu hiệu: Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
10/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao "trong thời đại ngày nay, độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH"? vậy các nước CNTB có độc lập dân tộc không?
- Độc lập tự do gắn liền với CNXH là tư tưởng cốt lõi nhất trong hệ thống TT HCM được thể hiện như thế nào?
Vì sao đảng lựa chọn con đường đi lên cnxh ?
đi lên xã hội chủ nghĩa có phải là sự lựa chon đúng đắn và duy nhất của việt nam không? vì sao?
Tại sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời gắn liền công lao to lớn của hồ chí minh?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp