Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là
Khoa học & Toán học 06/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Số phần tử = (80 - 4) / 2 + 1 = 39
06/08/2012 Đăng bởi Que
2 trong số 2
bằng 39
22/08/2012 Đăng bởi Tuyết Mùa Hè
Bạn cũng có thể quan tâm
gọi A là tập hợp các HS giỏi văn của một lớp , B là tập hợp các HS giỏi toán của lớp đó. Tìm A giao B
Cho biểu thức A=[tử]5x^2+3y^2 [trên] [mẫu]10x^2-3y^2 . Giá trị của biểu thức A với x/3=y/5 bằng:
tim 1 so thập phân biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215biet phân số đó có giá trị bằng 38/57
các chữ số a, b, c #0 tạo thành số có abbc sao cho số đó bằng tích của 2 số có 2 chữ số ab.ac.7.tìm số có 3 chữ số abc
Giúp mình mấy bài tập này với. GẤP LẮM RỒI!!!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp