Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tính tất yếu, khách quan đi lên XHCN
Khoa học và Giáo dục 09/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Một là: Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam
- Quan điểm các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin nói về bản chất của chế độ XHCN.
- Hồ Chí Minh nhận thức về CNXH và tiếp thu quan điểm MLN về bản chất và mục tiêu của CNXH để hình thành tư duy về CNXH của Người ở Việt Nam
+ Hồ Chí Minh đến với CNXH tư lập trường yêu nước và khát vọng GPDT
+ Hồ Chí Minh đến với CNXH từ phương diện đạo đức
+ Hồ Chí Minh đễn với CNXH tiếp nhận những ưu điểm của CNXH dựa trên sự kế thừa các truyền thống của Việt Nam (lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam)

Hai là: Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH.
- Nêu đặc trưng bản chất của CNXH theo quan điểm của Mác-Ăngghen và Lênin (có 7 đặc trưng bản chất) nêu thật khái quát và rút ra ý nghĩa lý luận của các đặc trưng này đối với sự phát triển của nhân loại và các nước đang xây dựng CNXH hiện nay
- Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH
+ Hồ Chí Minh định nghĩa CNXH một cách tổng quát
+ Hồ Chí Minh định nghĩa CNXH bằng cách chỉ ra một mặt nào đó VD (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...)
+ Hồ Chí Minh định nghĩa CNXH bằng cách xác định xác định động lực của nó
- Từ các định nghĩa trên của Hồ Chí Minh về CNXH khái quát vấn đề gồm có các đặc trưng chủ yếu sau:
+ Là một chế độ xã hội có LLSX phát triển cao, gắn liền với sự tiến bộ của kh- kt, văn hóa, dân giàu, nước mạnh
+ Công hữu về TLSX và thực hiện nguyên tắ phân phối theo lao động
+ Có chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ...
+ Xã hội công bằng, bình đẳng, các quan hệ xã hội lành mạnh..
+ CNXH là của quần chúng nhân dân và do quần chúng nhân dân xây dựng nên
Tóm lại các đặc trưng trên theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay được Đảng và nhà nước ta vận dụng... Cương lĩnh Đại hội VII (6-1991) có 6 đặc trưng về CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng

Ba là: Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH.
a. Những mục tiêu cơ bản
- Mục tiêu chung: đó là “độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân” “Mục đích của CNXH là gì? Nói một cách đơn gainr và dễ hiểu: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động” “CNXH là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, gì cả không lao động được thì nghỉ ngơi, những phong tục tập quán không dần dần được xóa bỏ...Tóm lại xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt đó là CNXH”
- Mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực
+ Mục tiêu chính trị
+ Mục tiêu kinh tế
+ Mục tiêu văn hóa
+ Mục tiêu về xã hội
b. Các động lực của CNXH
- Động lực phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc... “Văn kiện Đại hội IX đã nêu...Đảng ta vận dựng tư tưởng này vào giai đoạn cách mạng hiện nay”
- Phát huy sức mạnh con người với tư cách cá nhân người lao động
+ Để phát huy được sức mạnh con người tác động vào nhu cầu lợi ích
+ Động lực chính trị tinh thần
+ Thực hiện công bằng xã hội
- Đẩy lùi các lực cản kìm hãm đến quá trình xây dựng CNXH
+ CN cá nhân
+ Tham ô, lãng phí, quan liêu
+ Chủ quan bảo thủ giáo điều
 Theo quan điểm CN Mac-Lênin

Theo CN Mac-Lênin có 2 con đường quá độ tiến lên cn XH. Con đương thứ nhất là con đường qua độ trực tiếp lên CNXH từ những nước tư bản phát triển trình độ , con đương thứ 2 là con đương quá độ gián tiếp lên CNXH ở những nước tư bản phát triển thấp, ở các nc tiểu tư bản.

 Theo quan điểm của HCM
Tt HCM vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thời đại cm vs, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu gpdt và gp con người.
Trên cơ sở vận dụng ko ngừng về thời kì quá độ lên CNXH của CN M-L và xuất phát từ đặc điểm, tình hình thực tế của VN, HCM khẳng định, con đường cm VN là tiến hành GPDT, hoàn thành cm dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên CNXH. Như vậy quan điểm của HCM về thời kì quá độ lên CNXH là quan điểm về 1 hình thái quá độ gián tiếp cụ thể- qua độ từ một XH thuộc địa nửa công nghiệp, lạc hậu đi lên cnXH. Chính nội dung cụ thể này, HCM đã cụ thể hóa và làm phong phú thêm cho lý luận M-L về thời kì quá độ lên CNXH.

@Câu trả lời khác:
Quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin nói về bản chất chủ nghĩa xã hội

- Mác bám vào các hình thái kinh tế xã hội: hình thái kinh tế xã hội sau cao hơn hình thái kinh tế xã hội trước, nên tất yếu sẽ có sự thay thế hình thái này bằng hình thái khác tiến bộ hơn. Trong đó, CNXH là chế độ dựa trên sự công hữu về tư liệu sản xuất, xóa bỏ mọi áp bức bóc lột.

- Lênin là người lãnh đạo CM tháng 10 Nga thành công, là người đầu tiên biến CNXH thành hiện thực ở nước Nga. Ông cho rằng hình thái kinh tế xã hội CSCN là chế độ phát triển cao nhất có phương thức sản xuất tiến bộ và hiện đại, thích ứng với lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, tạo thành cơ sở hạ tầng có trình độ cao hơn cơ sở hạ tầng của CNTB. Còn kiến trúc thượng tầng tương ứng thực sự là của nhân dân với trình độ xã hội hóa cao.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

- Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là tất yếu khách quan và hợp quy luật phát triển. Theo quan điểm của Bác về tính tất yếu là do:

+ Xuất phát từ lập trường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc, Bác đã tìm thấy trong lý luận của Lênin nhiều câu trả lời cho cách mạng Việt Nam. Trong những điều kiện lịch sử mới, Lênin đã phát triển luận chứng mới về cách mạng đó là: Một số nước có thể đi lên xây dựng CNXH mà bỏ qua chế độ TBCN. Điều này đã được thực tiễn chứng minh.
+ Ngoài ra Bác đến với CNXH là do nhu cầu giải phóng con người một cách triệt để. Xuất phát từ phương diện đạo đức, dưới chế độ này sự công hữu tư liệu sản xuất đối lập với sự tư hữu, nguồn gốc của mọi vi phạm đạo đức.
+ CNXH đối lập xa lạ với chủ nghĩa cá nhân, nhưng không hề phủ nhận cá nhân. Trái lại, đề cao cá nhân phát huy mọi khả năng để xây dựng xã hội. CNXH tạo ra sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội.
+ Như vậy theo Bác đạo đức cao cả nhất là đạo đức cách mạng, giải phóng dân tộc, giai cấp xã hội, con người.
- Xuất phát từ truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của con người Việt Nam.
+ Lịch sử dân tộc Việt Nam là nền văn minh nông nghiệp lâu đời. Để làm được nông nghiệp thì phải huy động nhiều sức người, do đó sức mạnh của tập thể được phát huy. Do đó CNXH xâm nhập vào phương Đông rất dễ dàng.
+ Xuất phát từ truyền thống văn hóa, người dân Việt Nam lấy văn hóa làm gốc, coi trọng tri thức và nhân tài. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh xác định lấy dân làm gốc để giải quyết mọi vấn đề. Bác quan niệm rằng việc gì khó có dân cũng xong.

- Hồ Chí Minh đã nhận thức tính tất yếu và bản chất của CNXH như là kết quả tác động tổng hợp của các nhân tố: truyền thống, hiện đại, dân tộc và quốc tế, kinh tế. chính trị, đạo đức và văn hóa. Bác đã không tuyệt đối hóa một mặt nào đó mà coi trọng mọi mặt, đánh giá đúng vị trí của chúng trong mối quan hệ biện chứng với nhau.
Như vậy, Hồ Chí Minh đã làm phong phú thêm vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin
09/10/2011 Đăng bởi thuhg104
2 trong số 3
Cái này là lý thuyết, chưa được kiểm nghiệm qua thực tế. Vấn đề này rộng quá, ngoài tâm hiểu biết của nhiều người.
Nhìn chung, mọi thể chế chính trị đều phải đem lại lợi ích, ấm no cho dân. Nếu không đạt được điều đó thì thể chế đó sẽ khó tồn tại. XHCN hay TBCN cũng đều thực hiện mục dích đó. Có những lúc TBCN thắng thế, như hiện nay, các nước tb phồn thịnh hơn...
Chúng ta chả cần quan tâm đến chế độ nào, chỉ cần có việc làm, lương cao, giá sinh hoạt thấp... Nhưng tất cả những điều đó chỉ có được khi sản xuất phát triển!
09/10/2011 Đăng bởi Thể
3 trong số 3
Chủ nghĩa cộng sản ra đời từ ảo tưởng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn CN tư bản, xóa bỏ bóc lột dựa trên nền tảng công hữu về tư liệu sản xuất, thế nhưng thực tế hiện nay cho thấy CN tư bản tự thân phát triển cả về lý luận lẫn thưc tiễn, trong khi CNCS thụt lùi về quy mô (chỉ còn vài nước), khủng hoảng về lý luận ( phát triển kinh tế thị trường  trên nền tảng tư hữu hóa tư liệu sản xuất- chẳng khác nào vỏ XHCN, ruột TBCN), nói chung chỉ còn đảng lãnh đạo là đảng cộng sản mà thôi
09/10/2011 Đăng bởi nhuygialai
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao nói bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là vấn đề tất yếu khách quan
Vì sao đảng cộng sản viet nam ra đời là tất yếu ?
Tại sao nói nhà nước ra đời là một tất yếu lịch sử?
Vì sao nhà nước xhcn mang tính chất của giai cấp thống trị?
CNXH KHÁC XHCN Ở CHỖ NÀO ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp