Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Có bạn nào biết bảng quy đổi từ nồng độ Bômê sang nồng độ phần trăm không cho mình biết với nhé
Mình muốn biết nồng độ % của dung dịch Amoniac khi biết nó ở 22o Be (tức là độ Bômê )
Thi cử | Internet | Phần mềm | Ngoại ngữ 05/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
nồng độ Bome là nồng độ theo Thể tích ?
nến Bome chỉ 0 thì 100%  là Nước
chỉ 100 thì 100% là Amôniac

chỉ 22 độ thì có 22% theo thể tích là NH3 ?
chuyển sang nồng độ % là: 22 x 17/(17+18) chăng ? (17 là của NH3, 18 là của nước H20)
05/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp