Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào phải lập báo cáo tài chính hợp nhất?
Kinh tế | Tài vụ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất:
Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của Tập đoàn, Tổng công ty như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là Công ty mẹ hay các Công ty con trong tập đoàn. Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn, Tổng công ty trong năm tài chính đã qua và dự đoán trong tương lai. Thông tin của Báo cáo tài chính hợp nhất là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, hoặc đầu tư vào Tập đoàn hoặc Tổng công ty của các chủ sở hữu, của các nhà đầu tư, của các chủ nợ hiện tại và tương lai,...
17/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào thì lập báo cáo tài chính?
Khi nào hết hạn làm báo cáo tài chính?
Khi nào nộp báo cáo tài chính năm?
tại sao doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính
Cần gì để làm tốt báo cáo một đề tài
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp