Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vai tro cua giai cap cong nhan trong cach mang viet nam
Văn hóa xã hội 07/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh.
07/02/2012 Đăng bởi Phúc Vịt
2 trong số 3
Lãnh đạo mọi người đấu tranh chống pháp ( vì họ làm việc trong các nhà máy nên họ hay tiếp xúc với các thiết bị công nghệ cao và họ có tính kỉ luật rất tốt,...)
07/02/2012 Đăng bởi Nam gmpwd
3 trong số 3
Vai trò tiên phong và lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam (GCCNVN) thông qua Đảng Cộng sản VN đã được khẳng định trong Cương lĩnh thành lập Đảng từ năm 1930 và đã được thực tế gần 80 năm đấu tranh và thắng lợi của cách mạng VN kiểm nghiệm và minh chứng; ngày nay vẫn là nhân tố quyết định đưa đất nước tiếp tục đổi mới và CNH-HĐH theo định hướng XHCN.
   Tuy nhiên, sau khi nền văn minh nhân loại từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức và nước ta phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, với sự xuất hiện ngày càng nhiều DN tư doanh trong nước và đầu tư của tư bản nước ngoài vào VN - mà hiện tình số chủ DN tư nhân chiếm đại bộ phận - đã và đang có vai trò lớn trong phát triển kinh tế, thì đã có những nhận thức, quan điểm không đúng về vai trò của GCCN nước ta.
  Có ý kiến cho rằng GCCN nước ta không còn vai trò lịch sử lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, bởi "nền kinh tế tri thức thì phải do trí thức lãnh đạo" (!); GCCN chỉ còn là lực lượng hành động phụ thuộc, không còn là lực lượng tiền phong của xã hội nữa, mà vai trò xung kích của hội nhập kinh tế và CNH-HĐH là doanh nhân.
   Phải thừa nhận rằng, do điều kiện lịch sử - xã hội của đất nước, nên một thời gian khá dài, chúng ta đã đánh giá không đầy đủ vai trò của trí thức, nhất là vai trò của chủ DN tư nhân, nhìn họ với con mắt là bóc lột hơn là một lực lượng năng động, sáng tạo, không thể thiếu trong phát triển kinh tế, nên đã không có chính sách khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn đó của đất nước. Nhưng cách nhìn và đối sách không đúng đó, nay cơ bản không còn, nhất là sau hơn 20 năm đổi mới đất nước, trong đó có đổi mới về chính sách phát triển kinh tế các thành phần là một nhân tố cơ bản.
  Song không vì thế mà hạ thấp, thậm chí phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng và lực lượng nòng cốt, đi đầu của GCCN trong xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Bởi muốn đất nước phát triển đi lên theo con đường XHCN đã lựa chọn, phù hợp với tất yếu của lịch sử xã hội loài người, thì tất yếu phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản theo quan điểm, lập trường GCCN; nói cách khác là GCCN lãnh đạo thông qua chính đảng của mình; và cho dù khoa học - công nghệ có phát triển tới đâu và các thành phần kinh tế có đa dạng đến mấy, thì người vận hành máy móc, thiết bị để tạo ra sản phẩm xã hội vẫn là lực lượng CN; công nhân hoà đồng với trí thức là lực lượng tạo ra nền kinh tế tri thức.
  Đó chính là CN trí thức mà không ít nước đã đạt tới, và xã hội ta đang hướng tới. Đó là lập trường không lay chuyển của Đảng ta. Chính vì vậy mà Nghị quyết 6 của T.Ư Đảng (khoá X) đã tiếp tục khẳng định: "GCCN có sứ mệnh to lớn là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là ĐCS Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; lực lượng nòng cốt trong liên minh GCCN với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng".
07/02/2012 Đăng bởi Xồng Bá Chả
Bạn cũng có thể quan tâm
ban chat cua giai cap cong nhan
Vai tro cua nguon nhan luc
Vai tro cua chu nghia Maclenin doi voi nuoc ta trong giai doan hien nay
PHAN TICH CUOC DAU TRANH GIAI CAP CUA GIA CAP VO SAN
vai tro, han che va xu huong van dong cua TBCN
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp