Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng hồ chí mình cái nào quan trọng nhất?
Văn hóa | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Lịch sử 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc chủ yếu sau:

a. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh, nhờ đó mà Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên cơ sở của lý luận Mác-Lênin đã giúp Người tiếp thu và chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị và tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng của mình phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. Vì vậy, trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò to lớn, là cơ sở, nguồn gốc chủ yếu nhất.

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc, tạo lập cho dân ta một nền văn hoá phong phú, đa dạng và thống nhất bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp, cao quý, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hoá Việt Nam.

Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ sở xuất phát, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, là động lực giúp Người vượt qua mọi gian nan thử thách, hiểm nguy. Đây là nguồn gốc, là một cơ sở quan trọng để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.

c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Hồ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo, như lòng vị tha, tư tưởng từ bi bác ái, tình yêu thương con người; triết lý hành đạo giúp đời, tu thân dưỡng tính, truyền thống hiếu học…

Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ và phong cách dân chủ, nhân quyền của văn hoá phương Tây…

Như vậy, trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông, Tây, kim, cổ…, vừa thu hái, vừa gạn lọc, suy nghĩ và lựa chọn, kế thừa, vận dụng, phát triển góp phần làm phong phú, tạo nên tư tưởng của Người.

d. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
Trước hết, đó là tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng, phát huy tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn qua các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động quốc tế. Đó là tâm hồn, ý chí của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu con người, sẵn sàng chịu đựng những gian khổ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chính những phẩm chất cá nhân hiếm có đó đã quyết định việc Hồ Chí Minh tiếp nhận, chọn lọc chuyển hoá, phát triển những tinh hoa của dân tộc và của thời đại thành tư tưởng đặc sắc của Người.
04/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 5
yếu tố quan trọng nhất chính là bối cảnh lịch sử
26/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
đọc bài này bạn nhé
18/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
Chủ nghĩa Mác - Lênin là quan trọng nhất. vì:
- CNMLN là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, giai cấp tiên tiến nhất
- CNMLN giúp HCM có phương pháp đúng đắn để tiếp cận với văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông ta, cũng như tinh hoa văn hóa nhân loại để hình thành nên hệ tư tưởng của mình
- CNMLN đã nâng chủ nghĩa yêu nước lên một tầm cao mới, một bước phát triển về chất phù hợp với thời đại
- CNMLN đã chỉ ra được xu hướng tất yếu của nhân loại: sớm hay muộn các nước đều sẽ tiến lên CNXH, CNCS.
:)
30/03/2013 Đăng bởi Củ Lùn
5 trong số 5
nhung64 điều kiện đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong tu6 tưởng hồ chí minh
04/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ đâu?
Tại sao phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí mình?
Vì sao mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự vận động,phát triển?
Nguồn gốc hạt tiêu
anh (chị) cho biết nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp