Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là hợp đồng vô hiệu 1 phần?
Pháp luật | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Theo quy định tại đ 388 BLDS2005 thì “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;

2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

Tại đ Điều 410. quy định Hợp đồng dân sự vô hiệu :

1. Các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

2. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

3. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.

Vì thế ta chia ra 2 trường hợp đó là Hợp đồng dân sự vô hiệu toàn phần và hợp đồng vô hiều từng phần.

Trường hợp vô hiệu toàn phần khi : Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội; do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện ; do giả tạo; do bị lừa dối, đe dọa; do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình=> trường hợp này toàn bộ nội dung của hợp đồng bị vô hiệu.

Trường hợp vô hiệu từng phần khi : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần của giao dịch vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch. VD : cty A va cty B ký kết hợp đồng giao nhận hàng hóa, địa điểm giao hàng tại cảng C nhưng do người giao hàng lại đưa hàng tới cảng D gần đó=> trường hợp này hợp đồng vô hiệu từng phần do vi phạm về địa điểm giao nhận hàng hoá nhưng không ảnh hưởng tới hiệu lực của những phần khác như (chất lượng sản phẩm, thời gian thực hiện..)
14/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 2
Bạn có thể xem thêm trên blog của tôi
02/06/2012 Đăng bởi bing ceng
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào hợp đồng có hiệu lực ?
hợp đồng kinh tế chỉ kí tên không đóng daấu có được coi là có hiệu lực hay không?
Khi nào hợp đồng có hiệu lực?
Hợp đồng mua bán đất đai khi nào sẽ hết hiệu lực?
bị mất hợp đồng lao động giờ mình muốn làm lại phải làm sao hả các bác . hợp đồng vô thời hạn ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp