Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối của TBCN?
Khoa học và Giáo dục 22/03/2011 Đăng bởi Nice Young Men
Câu trả lời
1 trong số 4
Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư. Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.
vi trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ cơ bản nhat, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ bản nhất đó. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư thông qua hai phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư tương đối.
ST
22/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 4
Sản xuất giá trị thặng dư -Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
mỗi một phương thức sản xuất có một quy luật kinh tế tuyệt đối, quy luật phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất nhất của phương thức sản xuất đó. Đối với sản xuất hàng hóa giản đơn, thì quy luật kinh tế cơ bản là quy luật giá trị, còn quy luật kinh tếị cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật giá trị thặng dư.
thể hiện:
+ giá trị thặng dư là phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất nhất của chủ nghĩa tư bản-quan hệ tư bản bóc lột lao độnglàm thuê. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân tạo ra là nguồn gốc làm giàu của các nhà tư bản.
+ Mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là giá trị sử dụng mà là sản xuất ra giá trị thặng dư, là nhân giá trị lên. theo đuổi giá trị thặng dư tối đa là mục đích và động cơ thúc đẩy sự hoạt động của mỗi nhà tư bản, cũng như của toàn bộ xã hội tư bản. Nhà tư bản cố gắng sản xuất ra hàng hóa với chất lượng tốt đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ vì nhà tư bản muốn thu hút được nhiều giá trị thặng dư.,,,,,,
30/06/2011 Đăng bởi pinkj
3 trong số 4
1 Vi sao sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của cntb ?
che tao ra gia tri thang du,do la quy luat tuyet doi cua phuong thuc san xuat tu ban chu nghia .
- gia tri thang du do lao dong khong cong cua cong nhan tao ra la nguon goc lam giau cua cac nha tu ban.
- muc dich cua san xuat ko phai la gia tri su dung ma la sx ra gia tri thang du. Theo duoi gt thang du toi da la muc dich va dong co thuc day su hoat dong cua moi njha tu ban,cung nhu cua toan bo xa hoi tu ban. nha tu ban co gang sx ra hang hoa voi chat luong tot di chang nua thi do cung chi vi nha tu ban muon thu duoc nhjeu gt thang du.
- san xuat gia tri thang du toi da ko chi phan anh muc dich cua nen san xuat TBCN ma con vach ro phuong tien, thu doan ma cac nha tu ban su dung de dat duoc muc dich nhu tang cuong boc lot cong nhan lam thue bang cach tang cuong lao dong va keo dai ngay lao dong ,tang nang suat lao dong va mo rong sx.
sx  ra gt thang dula quy  luat kinh te tuyet doi cua CNTB la co so cua su ton tai va phat trien cua CNTB.nopi dung cua no la sx ra gt thang du toi da bang cach tang ucong boc lot cong nhan lam thue.quy luat gia tri thang du ra doi va ton tai cung voi su ra doi va ton tai cua CNTB. no la dong luc van dong,phat trien cua CNTB, dong thoi no cung lam cho moi mau thuan cua CNTB ngay cang sau sac.
- CNTB ngay nay tuy co nhung dieu chinh ve hinh thuc so huu nhung su thong tri cua CNTB tu nhan van ton tai nguey ven, ban chat boc lot cua CNTB  van ko thay doi.
Bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột sức lao động của người lao động để chiếm đoạt giá trị thặng dư. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản không ngừng sản xuất giá trị thặng dư để đảm bảo sự tồn tại của mình. Khi sản xuất thặng dư không thể tiếp tục, chủ nghĩa tư bản sẽ suy vong.
Sản xuất giá trị thặng dư -Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
mỗi một phương thức sản xuất có một quy luật kinh tế tuyệt đối, quy luật phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất nhất của phương thức sản xuất đó. Đối với sản xuất hàng hóa giản đơn, thì quy luật kinh tế cơ bản là quy luật giá trị, còn quy luật kinh tếị cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật giá trị thặng dư.
thể hiện:
+ giá trị thặng dư là phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất nhất của chủ nghĩa tư bản-quan hệ tư bản bóc lột lao độnglàm thuê. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân tạo ra là nguồn gốc làm giàu của các nhà tư bản.
+ Mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là giá trị sử dụng mà là sản xuất ra giá trị thặng dư, là nhân giá trị lên. theo đuổi giá trị thặng dư tối đa là mục đích và động cơ thúc đẩy sự hoạt động của mỗi nhà tư bản, cũng như của toàn bộ xã hội tư bản. Nhà tư bản cố gắng sản xuất ra hàng hóa với chất lượng tốt đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ vì nhà tư bản muốn thu hút được nhiều giá trị thặng dư.,,,,,,
Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư. Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.
vi trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ cơ bản nhat, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ bản nhất đó. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư thông qua hai phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư tương đối.
ST
09/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
phân tích và chứng minh luận điểm "Qui luật giá trị thặng dư qui định sự phát sinh, phát triển và tiêu vong của chủ nghĩa tư bản"
20/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao quy luật giá trị là quy luật kinh tế của sản xuất và trao đổi hàng hóa?
Tại sao nói Quy luật cạnh tranh là biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật cung cầu là vẻ đẹp của quy luật giá trị
tại sao phải xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng?
Lô đề là theo quy luật ngẫu nhiên.nhưng mà xác định được quy luật ngẫu nhiên sao khó vậy
Quy phạm và ngành luật khác nhau chỗ nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp