Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Trường học | Luận văn 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 13
Học tập Bác Hồ nêu cao lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng. Nhất quán với các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác Lênin, Bác Hồ đã quan niệm chủ nghĩa xã hội là một học thuyết khoa học và cách mạng nhằm xoá bỏ ách thống trị của tư bản chủ nghĩa, thực hiện lý tưởng giải phóng giai cấp và giải phóng toàn thể xã hội loài người. Độc lập dân tộc là cái đích trực tiếp của mọi công cuộc giải phóng dân tộc, đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, đô hộ và xâm lược từ bên ngoài, khẳng định sự tồn tại và phát triển của dân tộc, đảm bảo dân tộc đó có hoà bình, có sự ổn định bền vững về chế độ chính trị và kinh tế, sự thống nhất lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, sức mạnh độc lập và tự chủ trong việc lựa chọn và tự quyết định con đường phát triển của dân tộc mình trong quan hệ hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia trên thế giới.


Trước sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi tìm con đường cách mạng mới giải phóng dân tộc. Hành trang cho chuyến đi năm 1911 của Nguyễn Tất Thành là những phẩm chất và trí tuệ kế thừa từ truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của dân tộc, quê hương, gia đình; là bài học về sự bế tắc của những phương hướng cách mạng đương thời và một quyết tâm và ý chí nghị lực phi thường mong muốn giải phóng dân tộc.
Trải qua nhiều năm tháng sống trực tiếp cùng với đời sống của người dân cần lao, kể cả người dân thuộc địa ở Phi Châu lẫn người lao động vô sản tại chính nhiều nước đế quốc, với những hoạt động đấu tranh ở nhiều tổ chức, Nguyễn Tất Thành đã có một hành trang thực tiễn ngày một sâu sắc cũng như từng bước rút ra được những bài học lý luận về con đường giải phóng dân tộc. Sau sự kiện gửi Yêu sách tám điểm tới Hội nghị Versailles, đến năm 1920, Nguyễn ái Quốc có dịp tiếp xúc với Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đăng trên tờ Nhân đạo. Trong văn bản này, Nguyễn ái Quốc đã tìm ra đồng thời chìa khóa giải mã cho thực tiễn lịch sử Việt Nam và con đường phát triển cho Việt Nam, mà nói giản dị hơn, đó chính là con đường giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản, đi theo con đường của cách mạng vô sản.
Trước Nguyễn ái Quốc, đã có nhiều đề xuất của nhiều nhà yêu nước Việt Nam về con đường cách mạng giải phóng dân tộc và ít nhiều ở họ cũng đã có sự bàn tính đến bước đi tiếp theo sau khi giành được độc lập. Tình cảm yêu nước và quyết tâm giải phóng dân tộc của họ không ai có thể phủ nhận được, song điều quan trọng đầu tiên đảm bảo cho sự thành công là xác định rõ kẻ thù, lý giải rõ cơ chế vận hành của xã hội và các lực lượng trong xã hội thì họ lại không làm rõ được. Hơn nữa, khi bàn tính về một tương lai cho Việt Nam, giả định là đã trở thành một quốc gia độc lập cũng không rõ ràng. Chỉ đến Nguyễn ái Quốc thì hai đáp án này mới được làm rõ và phù hợp hơn.
Khi khẳng định rằng con đường cứu nước chính là con đường cách mạng vô sản, trên thực tế, Nguyễn ái Quốc đã xác định được rõ đâu là lực lượng nòng cốt làm cách mạng giải phóng dân tộc, những mối quan hệ lợi ích giai cấp và dân tộc ở các tầng lớp xã hội. Đồng thời, khi khẳng định rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Nguyễn ái Quốc đã nắm bắt trúng được khát vọng về một cuộc sống hoà đồng, hạnh phúc, công bình vốn có trong tâm thức của người Việt Nam từ hàng ngàn năm và quan trọng hơn, là chỉ ra được tính hiện thực của việc biến những khát vọng đó thành hành động thông qua con đường cách mạng vô sản.


Tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự gắn bó thống nhất giữa vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã phản ánh sự nắm bắt được quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong bối cảnh mới: thời đại cách mạng vô sản. Nếu như trước kia, trong lịch sử ngàn năm của dân tộc, bài toán giành độc lập chủ yếu được đặt ra trong mối quan hệ “trực diện” giữa Việt Nam và thế lực bành trướng phương Bắc và trong bối cảnh “đồng văn” thì nước Việt Nam thuộc địa đầu thế kỷ XX lại chịu sự tác động của nhiều chiều kích vật chất và tinh thần khác trong đó đặc biệt có sự trỗi dậy ngày một lớn của trào lưu cách mạng vô sản và nhất là sự ra đời, lần đầu tiên trong lịch sử, của Nhà nước công nông Nga xô viết. Nguyễn ái Quốc đã nắm bắt được xu hướng thời đại đó để đồng thời tìm ra giải pháp cho bài toán giải phóng dân tộc cũng như dự phóng tối ưu cho một xã hội Việt Nam tương lai. Chính ở điểm này, chúng ta có thể thấy rõ mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp và ở tầng bậc sâu nhất là giải phóng con người ở Nguyễn ái Quốc-Hồ Chí Minh.
Giành được độc lập dân tộc không thôi thì chưa đủ. Trong tư duy và hành động cách mạng của Hồ Chí Minh, đích đến cao cả nhất là xoá bỏ hoàn toàn tình trạng bóc lột và áp bức giai cấp, thiết lập một chế độ xã hội, một Nhà nước kiểu mới mà ở đó, nhân dân là những chủ thể đích thực. Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Độc lập dân tộc chỉ thực sự là trọn vẹn khi mà “dân giàu, nước mạnh”, “mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng tự do”, mà con đường duy nhất để đạt được điều đó chính là đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Từ đó đã đặt ra một loạt các vấn đề về xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận dân tộc đoàn kết rộng rãi, v.v..
Có thể thấy rõ ở Hồ Chí Minh một sự “nâng cấp”, “hiện đại hoá” những giá trị, những khát vọng truyền thống tốt đẹp của dân tộc khi Người nói đến tình cảm yêu nước, ý chí độc lập dân tộc, ước vọng về một đời sống tốt đẹp bằng những từ ngữ giản dị, mộc mạc nhưng cũng hàm chứa nền tảng lý luận mác xít sắc bén làm kim chỉ nam cho hành động.


  Đất nước ta đã trải qua hàng chục mùa xuân độc lập và thống nhất. Ngày nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang diễn ra sôi động. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như đời sống thế giới diễn biến đầy phức tạp, hơn lúc nào hết, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa giá trị và sức mạnh của bài học nêu cao lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh. ở đây, đặt ra một vấn đề là từ sự nhận thức trên, khi bắt tay vào hành động cụ thể, chúng ta cần phải làm gì trong bối cảnh dân tộc, thế giới có nhiều điểm khác so với trước kia.
Hoà chung với những khát vọng và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, lớp thanh niên sinh viên ngày nay cũng có những trăn trở, suy nghĩ riêng với mong muốn đóng góp ngày một thiết thực, hiệu quả hơn đối với sự nghiệp chung của Tổ quốc. Ngày càng có nhiều tầng lớp, lực lượng thanh niên trưởng thành trong thời đại mới, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước, đưa đất nước ta dần thích ứng với những điều kiện mà quá trình toàn cầu hoá đang đặt ra. Cũng chính quá trình đó, những đòi hỏi và kỳ vọng từ xã hội đối với thế hệ trẻ cũng đang được đặt ra, điều đó cũng cho thấy thế hệ trẻ cần tiếp tục xác định thêm những nhiệm vụ mới cho chính bản thân mình.
  Từ góc độ là những đoàn viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội-một đơn vị đang có nhiệm vụ giữ gìn và nhân lên những giá trị nhân văn của nhân loại, chúng tôi muốn chia sẻ tại diễn đàn này một vài suy nghĩ. Đó là thanh niên sinh viên có thể có những hành động cụ thể nào thể hiện cho tinh thần học tập Bác Hồ; những hành động đó được tổ chức như thế nào.

  Thứ nhất, luôn xác định cho thế hệ trẻ biết ngoài 3 nguy cơ đang đặt ra cho đất nước ta về xu hướng chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tụt hậu về kinh tế và diễn biến hoà bình cần quan tâm đến một nguy cơ nữa: nguy cơ của chính giới trẻ không nhận thức được những nguy cơ trên. Cần tạo những kênh thông tin chính thức cho thế hệ trẻ về những vấn đề đang đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của đất nước, những kênh thông tin đó cần cởi mở, nhẹ nhàng, kịp thời và thường xuyên hơn. Thực tế, tuổi trẻ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã và đang thực hiện tốt được nhiệm vụ này, qua hệ thống truyền thông khác nhau như phòng Thông tin, Bảng tin, Tờ tin nội bộ, Tờ tin sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, các buổi nói chuyện chuyên đề, trang bị báo Tiền phong, Sinh viên cho tất cả các chi đoàn… phần nào đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của đoàn viên sinh viên trong tình hình hiện nay. Đó là nguồn thông tin có định hướng, là hình thức tăng cường nhận thức về chính trị nâng cao về lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay. Từ vấn đề này, chúng tôi thiết nghĩ nắm bắt dư luận thanh niên, sinh viên là một điều rất quan trọng nhưng việc định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ lại quan trọng hơn rất nhiều.

Thứ hai, thế hệ trẻ là nguồn nhân lực quan trọng cho nước nhà trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ mới đang đặt ra: làm sao để có thể phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ thanh niên sinh viên Việt Nam ngày hôm nay với tư cách lực lượng nòng cốt cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những chủ thể đại diện cho tương lai của dân tộc thông qua những hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm của lực lượng xã hội này. Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều phong trào thanh niên sinh viên sôi nổi và hiệu quả cao ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng về những kết quả đạt được từ những phong trào đó. Đây thực sự là một cơ sở thuận lợi để khơi dậy hơn nữa tinh thần chủ động và sáng tạo tham gia hoạt động đóng góp xây dựng của thanh niên sinh viên. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây những đặc điểm, thế mạnh riêng của từng nhóm thanh niên, sinh viên, làm thế nào để họ chủ động phát huy khả năng của mình. Điều này không thể xảy ra nếu các hoạt động của thanh niên sinh viên chỉ diễn ra trong khuôn khổ của những phong trào bề rộng được phát động theo một chiều đơn nhất từ trung ương xuống cấp cơ sở, mà chủ yếu phải là từ chính những sáng kiến từ cấp cơ sở, từ chính từng đoàn viên thanh niên.
  Trên thực tế, những thành công trong các hoạt động của tuổi trẻ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời gian qua đã củng cố niềm tin này của chúng tôi. Ví dụ: các đội hình sinh viên tình nguyện tại cộng đồng gắn liền với đặc thù chuyên môn đào tạo của Nhà trường, các đội hình về dạy chữ Hán Nôm, các đội hình về tư vấn tâm lý, điều tra xã hội học, phóng viên tình nguyện, tuyên truyền sức khoẻ sinh sản…. được tổ chức và đạt hiệu quả tốt một phần nhờ vào việc xác định rõ nội dung hành động trên cơ sở khai thác thế mạnh chuyên môn của mình. Có thể nói, thế mạnh của sinh viên khối ngành xã hội-nhân văn đã được phát huy cao độ. Cũng chính xuất phát từ nhu cầu được thể hiện tính chuyên môn của thế hệ trẻ, tuổi trẻ Nhà trường đã biết thu hút các nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ thành nguồn lực của chính tuổi trẻ Nhà trường vừa nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, vừa góp phần tạo những kết quả tốt đẹp cho xã hội.

  Thứ ba, theo đúng tinh thần hành động giản dị và thiết thực của Hồ Chủ tịch, khi phát động tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trong nhiều chủ đề chúng ta có thể khai thác, theo tôi, chúng ta cần lưu ý đến khía cạnh văn hoá, tri thức thanh niên sinh viên. Cụ thể, đó là việc hoàn thiện mình từ trong chính sinh hoạt, học tập ngày thường. Bên cạnh việc tuyên truyền, học tập những bài học lý luận, cần chú trọng hơn nữa đến việc khơi dậy ý thức sống và hành động có văn hóa, học tập tự giác, thái độ suy nghĩ độc lập tự chủ, trí sáng tạo trong thanh niên sinh viên. Nói một cách giản dị, tinh thần tự cường dân tộc của thanh niên sinh viên ngày nay không chỉ là sự tiếp nối ý chí, quyết tâm của nhiều lớp ông cha đi trước mà, trong bối cảnh mới ngày nay, còn được mở rộng ra ở tinh thần năng động, óc tư duy sáng tạo độc lập, thái độ tự tin, đàng hoàng của các bạn trẻ sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay. Để mãi mãi cho biểu tượng độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội trường tồn, thế hệ trẻ phải biết tự trang bị cho mình có thêm những tiêu chí của thanh niên thời đại mới, có tri thức, năng lực và đặc biệt hơn cần có cái tôi xã hội, mình vì mọi người chứ không thuần tuý chỉ vì sự phát triển đơn thuần của bản thân.

  Thứ tư, nói đến việc học tập lý tưởng nêu cao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Hồ Chí Minh, tôi muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác nữa đấy là một lý tưởng chung của toàn thể dân tộc và như vậy, nỗ lực đóng góp của thanh niên sinh viên cần phải được nhìn nhận trong phạm trù ấy. Điều đó có nghĩa là các hoạt động của thanh niên sinh viên phải nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với những nhiệm vụ chung của toàn thể dân tộc, đặt trong quỹ đạo định hướng và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Xét ở cấp độ vi mô, tôi xin đề cập đến hai chiều cạnh. Trước hết, các hoạt động của thanh niên sinh viên phải gắn với lợi ích của cộng đồng. Và tiếp theo, các hoạt động đó chỉ thực sự có hiệu quả khi nhận được sự tham vấn, chỉ đạo sát sao của cơ quan đoàn hội cấp trên, lãnh đạo Đảng và chính quyền cơ sở. Điều này đã được minh chứng rất rõ ràng trong thực tiễn công tác. Trên thực tế, những phong trào, hoạt động thành công đều có một phần lớn nhờ vào sự ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện của tổ chức Đảng, chính quyền. Thế hệ trẻ cần tạo nên một cách nhìn mới từ xã hội, hãy làm cho xã hội tin tưởng hơn và lạc quan hơn về bản thân mình.

  Thứ năm, và là vấn đề cuối cùng mà tham luận này muốn đặt ra: nhiều người mải mê tìm kiếm cái cao siêu, to tát ở con người Bác nhưng không hiểu rằng cái làm nên sự vĩ đại của Hồ Chủ Tịch chính lại là sự giản dị của Người. Việc thực hiện theo lời Bác dạy cũng vậy, chúng ta cần kiến tạo các hoạt động thật sự gắn liền với hoạt động của thanh niên, hãy tạo sức hút đối với thanh niên từ chính mối quan tâm của thanh niên; hãy tạo cho thanh niên môi trường hoạt động bằng chính năng lực của họ; từng bước trang bị cho thanh niên không chỉ về kỹ năng, trình độ chuyên môn mà hãy cho họ niềm tin và sự kỳ vọng…
  Nhiệm vụ chính trị của thanh niên Việt Nam là: Rèn luyện về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, về thể chất, xung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tổ quốc. Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quốc tế hoá và hội nhập là người có lý tưởng, đạo đức cách mạng, có lối sống văn hoá, có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, có cái trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong từng cá nhân.
  Chúng tôi cũng hy vọng, bằng những việc làm cụ thể, đặc thù, phù hợp với từng môi trường khác nhau, sẽ giúp cho thế hệ trẻ ngày càng có trách nhiệm đối với xã hội, ngày càng tích luỹ và tăng khả năng thích ứng của bản thân đối với sự phát triển xã hội trong tình hình mới hiện nay.
  Xin được cùng chia sẻ với các bạn và cùng hy vọng sẽ tạo được nhiều môi trường hoạt động hữu ích hơn cho thế hệ trẻ trong tình hình mới, để cùng nhau “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.
22/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 13
Dài quá, đọc mà ngán, cũng như đống tài liệu tớ đang học đây, học mà chẳng hiểu cái chi hết
12/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 13
Giống trong mấy cái tài liệu của Ban Tuyên Huấn TW quá, hehehe
15/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 13
Xin chào các bạn Sinh viên và các độc giả gần xa!
Tấm gương sáng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta nên học hỏi và phải cố gắng noi theo!
bạn hỏi vì sao? một câu hỏi rất hay và có nhiều người nghĩ mãi cũng không ra! Tôi thì cũng không phải là nhà Chính Trị hay Triết học gì! nhưng tôi cũng xin giải thích như thế này:
Theo tôi Bộ GDĐT và các Thầy Cô hướng cho "sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì thực chất đang giáo dục đạo đức, trí tuệ và định hướng cho bạn phát triển phù hợp trong xã hội hiện tại.
Còn có bạn nào đó nói đất nước ta có Lý Quang Diệu thì tôi không đồng ý! vì mổi hoàn cảnh của mổi đất nước là khác nhau, và Nhân dân tự chọn cho mình một đường lối, và Nhân Dân Việt Nam đã chọn XHCN. Tôi giả sử thế này nhé! Nếu ngày trước Nhân dân không ủng hộ Bác Hồ thì ngày hôm nay không có Chủ Tịch Hồ Chí Minh mà có thể là Lý Quang Diệu 2 như ban nói! Ngoài ra cung xin nhắc bạn: vì sao mà nhân dân ủng hộ Bác mà không ủng hộ Ông Diệm,Ông Nhu?
Theo tôi nghĩ đó là vì đường lối đúng đắn, và mang lại lợi ích cho toàn dân, cái này mới gọi là sự tài tình của người lãnh đạo! không cần súng, đòn roi mà người dân vẫn thực hiện! chứ không như những người ngu si hà hiếp dân thường, bóc lọt sức lao động của bà con ta đem làm giàu cho cá nhân mình và cho Mỹ!
Nói vậy không phải ĐCS là hoàn hảo, ma vẫn có những kẻ ngu si ấy nhưng chưa được vạch ra thôi! Nhưng các bạn đừng quá lo là vì mọi thứ đều sống trong quy luật tự nhiên và sẽ được đào thải nếu nó không còn phù hợp!
29/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 13
tôi nghĩ rất đơn giản là : vì nhà trường và hệ thống giáo dục của nhà nước ta buộc học sinh và sinh viên phải làm như thế, còn cũng là sinh viên các nước khác họ không bị buộc như thế và họ cũng không phải học như vậy . ngay sinh viên của Trung Quốc cũng không phải học là làm theo tấm gương của bác hồ chúng ta.
02/04/2012 Đăng bởi tragiang
6 trong số 13
vì nước ta theo thể chế XHCN do đảng cộng sản lãnh đạo
30/04/2012 Đăng bởi Yuko
7 trong số 13
Đó là những môn chung, bắt buộc của nhà trường. Không học thì không tốt nghiệp được. Vào học ngủ cũng thích mà bạn!
30/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 13
Bác quan niệm, đạo đức cách mạng như gốc của cây, như nguồn của sông: " Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo đc nhân dâ. Vì muốn giải phóng cho nhân dân, giải phóng cho loài người là 1 công việc to tát, mà mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì".
Trong tác phảm " Cần, Kiệm, Liêm, Chính":
                                "Trời có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
                                  Đất có bốn phương Đông Tây Nam Bắc
                                  Người có bốn đức Cần Kiệm Liêm Chính
                                  Thiếu một mùa thì không thành trời
                                  Thiếu một phương thì không thành đất
                                  Thiếu một đức thì không thành người."
Tư tưởng và tấm gương tu dưởng rèn luyện của Hồ Chí Minh là bài học mẫu mực, sáng giá trong việc nâng cao đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
13/05/2012 Đăng bởi Phong Sơn
9 trong số 13
Mị dân là chính. Giáo dục thì nhồi nhét, ca ngợi nào là tiến bộ nào là đích đến của loài người .v.v. , nhìn ra đường ổ gà, ổ chó, ổ voi, đọc báo dân thì giết người cướp của hiếp dâm, quan thì tham nhũng, tham ô hối lộ, Vinashin, Vinalines, tiền của dân nuôi các bác ăn mãi không hết, ra phường chứng giấy tờ thì ngồi đợi dài mỏ vì các bác bận họp với uống cafe chưa về, làm thủ tục xây dựng, sửa chữa nhà cửa thì phải chạy chọt, lo lót, đổ đống cát xây nhà thì thanh tra xây dựng đến hỏi thăm xin ít tiền uống cafe .v.v. , nghe bọn chúng ca ngợi thế nhưng những gì người dân trải qua hàng ngày thì cũng quá hiểu bản chất của chúng là thế nào. Thế nên đừng nghe những gì chúng nói hãy nhìn những gì chúng làm.
04/06/2012 Đăng bởi Occupy
10 trong số 13
Khi học tư tưởng Hồ Chí Minh, các bạn, các anh chị không thấy hay à? Một tấm gương đạo đức, một tư tưởng sáng ngời như thế mà các bạn không thấy tự hào à. Bỏ ra mấy chục tiết đề học những gì cả cuộc đời Người dày công xây đắp mà mọi người lại thấy nặng nề thế sao?
08/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 13
occupy ns hay lam.phai nhin nhung gi chung lam chu nhi. nhung ma dao duc loi song cua bac la khong the phu nhan nhi
18/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 13
nói chung xã hội phát triển thi hãy chi ra cái sai lầm của mình va hoàng thiện nó theo hương tích cực, nghiêm trị tất cả nhưng sai xót của ca nhân tổ chức sai phạm , công bố cho dân chúng biết vậy mới có thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chứ
29/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 13
vấn đề cốt lõi là đạo đức của bác Hồ vĩ đại, người vĩ đại nhất nhưng nghèo và cô đơn nhất đã hi sinh cả cuộc đời , hi sinh hạnh phúc cá nhân để phục vụ cho sự nghiệp cứu nước, cứu dân, bác xứng đáng là tấm gương muôn đời về đạo đức để tất cả chúng ta học tập và noi theo. các bạn nên nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về bác Hồ ,. nghe rồi các bạn sẽ thấy chúng ta quá nhỏ bé và quá ích kỉ, còn khoảng cách quá dài và quá xa để chúng ta xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ
18/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
em hãy kể về một tấm gương học tốt, đạo đức tốt trong lớp hoặc trong trường em
vì sao chúng ta phải đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong giai đoạn hiện nay
Làm theo đạo đức hồ chí minh như thế nào ?
Vì sao phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngữ văn 9
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp