Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Toán 6 ? cần gấp !
3/ Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 ?
4/ Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 ?
5/ Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng của hai chữ số bằng 14 ?
6/ Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ hơn 30 và nhỏ hơn 2000 ?
Khoa học & Toán học 22/09/2012 Đăng bởi mua....sad_lg
Câu trả lời
1 trong số 1
1/Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000
Từ 1 tới 2000 có 2000 số với 1000 số chẵn và 1000 số lẻ, trừ đi 2 số chẵn là 2 và 2000
Vậy còn 1000-2 = 998( số chẵn)
2/ Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009
Từ 1000 tới 2008 có 2008-1000=1008 số với 504 số chẵn và 504 sô lẻ
Trừ đi số 1001 vậy có 504-1=503 số lẻ
Cộng thêm số 2009, vậy có : 504 (số lẻ)
3/ Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng của hai chữ số bằng 14
Gọi số cần tìm là ab
Theo đề bài ta có : a<b
Vậy 1<=a<=8, 0<=b<=9
Và  a+b = 14
Vậy các số cần tìm là : 59, 68
Vậy có 2 số thỏa mãn các điều kiện trên
4/ Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn  hơn 30 và nhỏ hơn 2000
Từ 1 tới 2000 có 1000 số lẻ
Từ 1 tới 30 có 15 số lẻ
Vậy số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn  hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là : 1000-15=985 (số)
5/ Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49
Số cần tìm có dạng: 3k, với 3k < 49 = 16 x 3 + 1
Vậy k = 16
Vậy có 16 số
6/ theo mình để bài phải là nhỏ hơn 40, vì lớn hơn 40 sẽ có vô số số
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40
Số cần tìm có dạng: 4k , với 4k < 40 = 4 x 10
Vậy k = 10
Vậy có 9 số
7/ a
23/09/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
Bạn cũng có thể quan tâm
khi thêm số 12 vào bên trái số tự nhiên có 2 chữ số thì được 1 số gấp 26 lần số đó. tìm số tự nhiên có 2 chữ số đó?
tìm một số tự nhiên có 2 chữ số. biết rằng số đó gấp 2 lần tích các chữ số của nó
số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khi chia cho 21 dư 5, chia 4 hoặc 5 dều dư3 số đó là?
Một số là số tự nhiên khi nào?
số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số có đúng ước số nguyên tố
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp