Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
muc tieu cua dang cong san viet nam
Nghệ thuật | Ngoại ngữ 29/10/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
Vì đảng cộng sản Việt nam.
Phải biết rằng mọi tổ chức đều vì mình đầu tiên.
29/10/2010 Đăng bởi đang nghĩ
2 trong số 8
Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Các tham luận đi sâu phân tích bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua văn kiện các kỳ đại hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, và đều khẳng định: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam là bất di bất dịch và đây cũng là một trong những bài học thành công của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo trong gần 20 năm qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta nên thống nhất với tư tưởng của Hồ Chí Minh tại Đại hội II của Đảng (năm 1951): Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, các tác giả đã phân tích thêm: Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng - ghen đưa ra một luận điểm hết sức quan trọng là, trong quá trình phát triển của mình giai cấp công nhân sẽ trở thành dân tộc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiền phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiền phong của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đấu tranh giải phóng dân tộc và cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước. Thành tựu toàn diện về mọi mặt của gần 20 năm đổi mới vừa qua là một trong những minh chứng hùng hồn cho điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhân dân, trong các tầng lớp xã hội, từ miền núi đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam đều trân trọng gọi là "Đảng ta”…với hàm ý Đảng là máu thịt, là hạt nhân lãnh đạo của mọi tầng lớp nhân dân. Điều đó càng chứng tỏ, nhân dân lao động thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là người đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, mà còn là người đại diện cho lợi ích của chính mình và của toàn thể dân tộc. Với cách diễn đạt này sẽ có lợi hơn cho việc đoàn kết dân tộc. Tất nhiên, cách diễn đạt như vậy không hề hạ thấp bản chất giai cấp công nhân của đảng, bởi trên thực tế, tính tiên phong của giai cấp công nhân trong mọi hoạt động của Đảng luôn được đưa lên hàng đầu, luôn được nêu lên trước.
Có thể thấy, mặc dù có những cách diễn đạt khác nhau về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cuối cùng đều khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân. Vấn đề đặt ra là, khi bàn về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần có cách diễn đạt sao cho phù hợp với điều kiện hiện nay, để vừa không phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vừa phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

---
Mục tiêu của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là Xây dựng xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân, xây dựng chính sách kinh tế xã hội là nền kinh tế thị trường dười định hướng XHCN có sự điều tiết và can thiệp sâu của nhà nước. Bản chất thật sự của Đảng ta được nói rõ qua câu Đảng ta là Đảng cầm quyền, là bộ phận lãnh đạo, làm nhiêm vụ định hướng tư tưởng chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế chính trị văn hóa xã hội của toàn bộ đất nước.
30/10/2010 Đăng bởi TuấnNM
3 trong số 8
Dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Và để có được những điều này thì cần có sự đồng tâm hiệp lực của của mọi tầng lớp  nhân dân.
30/10/2010 Đăng bởi Hieu
4 trong số 8
Y nghĩa của đảng Cộng Sản là gì??? Là cộng các tài sản  lại... chia đều ra để trở thành 1 thiên đường cộng sản là ko có người giàu hay người nghèo... uhm, nhưng mà có khi nào cán bộ nhà nước nghèo hơn hay ngang hàng với dân chưa???...
11/01/2011 Đăng bởi Tony Hoang
5 trong số 8
vì lợi ích nhân dân Đảng ko có mục đích gì khác
17/04/2011 Đăng bởi VN-hayqua
6 trong số 8
Mục tiêu của Đảng là không còn cảnh người bốc lột người ,Hy vọng vào tương lai việt nam
24/08/2011 Đăng bởi HoangCaoLamSon
7 trong số 8
bản chất muốn trở thành Thươg Đế, ai ko theo ta tức là chống lại ta. mục tiêu mọi người điều jong mih
13/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 8
mục tiêu của ĐCSVN là : Cộng Sản Chủ Nghĩa"..
bản chất của Đảng là Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
28/03/2012 Đăng bởi ♥…™Hoàng…Tử…Buồn™…♥
Bạn cũng có thể quan tâm
ching tri, tu tuong va to chuc ve viec thanh lap dang cong san viet nam
chinh sach chat luong , muc tieu chat luong cua mot can bo trong lop
vi sao san xuat hang tieu dung, thuc pham lai co mat o moi quoc gia?
tieu chuan lam phi cong
quan diem cua dang cong san viet nam day manh cong nghiep hoa hien dai hoa nong nghiep nong thon
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp