Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bản chất giải cấp công nhân nhà nước ta được thể hiện như thế nào?
Pháp luật | Công việc 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công dân và của toàn xã hội. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua ghi: “ Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc”.
           Nội dung này xác định bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công nhân, giai cấp mà bản chất và lợi ích của nó gắng liền với CNXH, xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy, việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề quan trọng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này thì rất dễ mơ hồ, dẫn đến nhạt phai lý tưởng, làm biến chất Đảng
http://www.pup.edu.vn/cac-mat-cong-tac/xay-dung-luc-luong/200903.05
23/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 2
ban chat cua giai cấp công nhân của nhà nước thể hiện ở
+ đảng cộng sản luôn lãnh đạo giai cấp công nhân nhằm củng cố vị thế của giai cấp công nhân trong xã hội.
+ đảng đang lãnh đạo giai cấp công nhân bằng những phương pháp sau
- đảng lãnh đạo giai cấp công nhân bằng các quyết.
- đảng lãnh đao giai cấp công nhân bằng chính lực lượng của đảng trong đội ngũ cán bộ của chính quyền.
- đảng có các đội ngũ thanh kiểm tra nhằm hướng hoạt động đi đúng với chủ trương đường lối chính sách của đảng.
+ bản chất của giai cấp công nhân thể hiện ở tính định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ bản chất của giai cấp công nhan thể hiện ở nguyên tắc tập trung dan chủ.
11/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Con người và bản chất của con người?
Tính giải cấp thể hiện thế nào trong tths?
hai yếu căn bản của dòng lưu chất là gì?
hướng dẫn cách cài đặt nâng cấp phiên bản mới pmis
N­ước thải công nghiệp, đâu là giải pháp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp