Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
TẠI SAO NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC KO ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ NHƯ LÀ MỘT GIÁO VIÊN
Xã hội | Khoa học và Giáo dục 25/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 15
nhân viên trong ngành giáo dục có làm công việc như 1 giáo viên ko?
25/07/2011 Đăng bởi tuyetnt
2 trong số 15
Tại vì quy định của nhà nước như thế
Giáo viên được hưởng các chế độ như hiện hành do công việc của họ có những đặc trưng riêng:
II. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC
            1. Nhiệm vụ của giáo viên
            Nhiệm vụ của giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học.
            2. Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp
            Ngoài các nhiệm vụ trên, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:
            2.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;
            2.2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
            2.3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
            2.4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;
            2.5. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
            3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm
            3.1. Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:
            a) 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
            b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
            c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
            d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
            3.2. Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:
            a) 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
            b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
            c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
            d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
            3.3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:
            a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);
            b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.
            c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.
            Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.
            4. Định mức tiết dạy
            Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:
            4.1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;
            4.2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;
            Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;
            Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.
            4.3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học, đồng thời thực hiện công tác Tổng phụ trách Đội và các nhiệm vụ khác của một giáo viên. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.


            5. Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
            5.1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm bắt được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
            5.2. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.


            III. CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC TIẾT DẠY VÀ QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC RA TIẾT DẠY
            1. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn (Không áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I).
            1.1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.
            1.2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.
            1.3. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách phòng học bộ môn (không áp dụng đối với giáo viên chuyên trách) được giảm 3 tiết/môn/tuần.
            1.4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/môn/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.
            1.5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.
            2. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường (Không áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I)
            2.1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.
            2.2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.
            Đối với các trường trung học phổ thông thời gian làm công tác Đoàn của Bí thư Đoàn trường ở các trường dưới 28 lớp được tính bằng 70% định mức giờ chuẩn/tuần; các trường từ 28 lớp trở lên được tính bằng 85% định mức giờ chuẩn/tuần. Thời gian làm công tác Đoàn của Phó Bí thư các trường dưới 28 lớp được tính bằng 35% định mức giờ chuẩn/tuần; các trường từ 28 lớp trở lên được tính bằng 50% định mức giờ chuẩn/tuần.
            2.3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.
            2.4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.
            2.5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất (Chỉ áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5 mcuj này).
            3. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác
            3.1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.
            3.2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).
            4. Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
            4.1. Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.
            4.2. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:
            a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức. (Không áp dụng chi trả tiền sau khi hoàn thành hồ sơ kết luận đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông tại Thông tư Liên tịch số 16 TT/LB ngày 23/8/1995 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra)
            b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức. (Không áp dụng đối với giáo viên là học viên của các lớp bồi dưỡng, tập huấn).
            Các công tác khác như hội họp, sinh hoạt tổ chuyên môn, các đoàn thể, học tập bồi dưỡng là hoạt động đã được quy định tại Điều lệ nhà trường, không được quy đổi ra tiết dạy.
            c) Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.
            d) Giáo viên kiêm nhiệm công tác quản trị mạng, biên tập trang Website và quản lý hệ thống máy vi tính được tính 4 tiết/tuần.
            đ) Đối với trường không có biên chế văn thư, thủ quỹ thì giáo viên kiêm nhiệm công tác thủ quỹ được tính 3 tiết/tuần.
Bạn đã rõ vì sao chưa?
25/07/2011 Đăng bởi hoa ban điện biên
3 trong số 15
Nhân viên thì phải khác với giáo viên rồi. GV đã qua trường lớp đào tạo SP, thi ngạch CC, . . Còn nhân viên thì dưới dạng hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn không cần bằng SP (mẹ mình nói).
25/07/2011 Đăng bởi Hướng Dương
4 trong số 15
bạn nghỉ vậy mình nghỉ nhân viên trường học bay giờ phải có bằng hết rồi bạn à nhưng là bằng trình độ thấp hay cao thôi mà bằng thấp thì xem lại đa số là là quen biết thân thế còn bằng thấp mà được tuyển dụng thì hiếm lắm bạn à.Còn các giáo viên có bằng sư phạm  vẫn bị làm văn phòng vì họ không có người thân quen làm chức vụ cao được gởi gắm đành làm văn phòng KHÔNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC QUAN TÂM ĐẾN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP GÌ MÀ NGHE TRƯƠC KHI CÓ DỰ THẢO  GÌ CẢ, NGƯỜI GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ CHUYÊN TRÁCH TRONG TRƯỜNG HỌC BÊN PHÒNG THIẾT BỊ,PHÒNG Y TẾ MÀ ĐÒI BẰNG CHUYÊN MÔI Y TẾ HAY THIẾT BỊ THÌ MỚI ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP 20% VỀ Y TẾ ,0.2% VỀ THIẾT BỊ...HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  thôi đừng buồn nếu ai đó làm giáo viên chuyên trách các văn phòng trường học tự an ủi mình đi công sức mình đã học nếu muốn nghỉ phải có cơ sở  gì đã. chúc các bạn nhân viên trường học và anh chị em giáo viên có luôn vui vẻ vì cuộc sống như thế không đụng chạm nhiều vì chến cơm manh áo!..bye
12/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 15
Điều đó bạn Hướng Dương đã trả lời rất rõ,Tôi xin nói thêm giáo viên học Sư phạm đạt chuẩn ( hoặc trên chuẩn) mà ( vì lí do gì đó!!!!) làm kế toán, văn thư, thiết bị,giáo viên phổ cập còn không được hưởng chế độ như một giáo viên chứ nói gì nhân viên.
26/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 15
Tại vì nhân viên là bộ phận phục vụ, dù có bằng đại học thì trong mắt giáo viên, những người đã là giáo viên thì bộ phận này không có học.
Từ những lời nói, thái độ của giáo viên đã tỏ ý coi thường bộ phận phục vụ này rồi thì nói chi đến các nhà làm chính sách, chế độ làm gì họ nhìn thấy nhân viên ngành giáo dục. Thôi đừng buồn xin đi làm ngành khác vậy.
18/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 15
la nhân viên cũng có bằng cấp chứ, nếu như không có nhân viên  thì các xếp có đánh máy đi lấy báo cáo, đi nộp báo cáo được không? nếu như các trường không có nhân viên thì ai sẽ làm việc này
04/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 15
Chế độ chính sách khi nào cũng nói tăng lương cho cán bộ để đảm bảo cho cuộc sống gia đình bớt phần khó khăn. Nhưng trái lại với nhân viên kế toán như chúng tôi kiêm nhiệm văn phòng của trường Tiểu học. Hàng ngày đi làm ngày 2 buổi ở các huyện, tỉnh khác thì tồi không biết họ bố trí công việc như thế nào. Nhưng riêng huyện Quảng Trạch chúng tôi Kế toán của các trường tiểu học khá vất vả. Riêng làm công tác văn phòng: xử lý công văn biểu mẩu của các tổ gửi về, lưu trữ các công văn đi, đến hết sức vất vả. Trong khi đó cả làm cả công tác kế toán. Đi làm ngày buổi với số tiền lương, công ít ỏi. Tôi đi làm 10 năm rồi mà lương tôi mới 2.500.000đ đó là có bằng Đại học rồi đấy. So với giáo viên họ đứng giảng dạy vừa có phụ cấp đứng lớp , vừa có tiền thâm niên nghề nữa. Cao hơn chúng tôi rất nhiều. Giá cả thi trường tăng vọt nếu chế độ chính sách tăng lương không đồng đều chúng tôi sống rất khó khăn. Vây cho tôi hỏi tại sao Trường MN, THCS, THPT lại có văn phòng còn tiểu học không có văn phòng.
22/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 15
Đừng xét về trình độ, mỗi người có một ngành nghề riêng, k phải trường nào cũng có nhân viên có học vấn, trình độ kém, họ cũng có bằng cấp, họ cũng được đào tạo hẳn hoi chẳng qua là vì chữ tiền không xin được chỗ khác họ đành xin vào làm chỗ này. Mà giáo viên bây giờ cũng đâu phải như ngày xưa, một số giáo viên trình độ còn hạn chế rất nhiều (thời bây giờ được 14 điểm cũng đỗ làm giáo viên ngành giáo dục công dân) hoặc như một số giáo viên khác nữa mức học cũng chỉ ở trung bình khá chứ có giỏi gì, nhân viên trong ngành giáo dục chẳng qua cũng chỉ là bộ phận phục vụ. Nếu k có bộ phận phục vụ này thì không biết họ sẽ hoạt động ra sao và làm như thế nào (1 văn thư trường học đã phải phục vụ đến 4 sếp từ đánh máy, vẽ biểu bảng, .....) nếu k được đào tạo bài bản, k có trình độ họ sẽ k làm được việc sẽ bị xa thải, kêu ca ngay. Cho nên đừng có cứ mở mồm ra là nói ta đây là giáo viên là xịn.
17/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 15
Có bằng, có thi nhưng nếu không có tiền thì rớt vẫn là chuyện bình thường. Mà xem lại ý kiến đó đi nhé. nhân viên bây giờ cũng phải thi chứ không phải chỉ có xin vào là được. Ngu chưa từng thấy. Nhân viên khác giáo viên ở chỗ được đào tạo "Sư phạm" nhưng nhìn chung giáo viên lại không "sư phạm" chút nào
17/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 15
Bạn đừng hỏi tại sao làm gì. Cấp trên nó k bao giờ quan tâm để ý đến nhân viên trong ngành giáo dục đâu. Trong trường học đại đa số đều là giáo viên mà. Mà ở đâu thì cũng thế cứ đa số  thằng thiểu số mà. Nhân viên bây giờ cũng phải thi tuyển, cũng phải có bằng cấp chứ tốt nghiệp THPT xong mà đã đi làm thì như là công nhân thôi.
17/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 15
có 1 số bạn dường như ức chế nói giáo viên không "sư phạm" chút nào, rồi nói giáo viên xem thương nhân viên, haizz. Mình là giáo viên nhưng không hề xem thường nhân viên chút nào, với lại nhân viên được hưởng chế độ thì giáo viên cũng đâu mất miếng ăn đâu nên không hề có sự tranh giành gì ở đây. Mình có người bạn học đại học AV nhưng k học sư phạm rồi phải học lớp trung cấp kế toán về làm nhân viên thấy cũng tiếc nhưng đó là quy định mình phải chấp nhận. Quy định tuyển giáo viên có khác với nhân viên, nếu mình không phù hợp với quy định thì vào làm nhân viên, chế độ cho nhân viên thì đã rõ ràng lúc ký hợp đồng rồi, nếu đồng ý thì làm không thì thôi. Mình khuyên các bạn nếu làm thì chấp nhận vững vàng tâm lý mà làm, đừng bị tác động và suy nghĩ nhiều nữa. Nếu chế độ không phù hợp thì các bạn có thể đề nghị rồi có thể sửa đổi chế độ. Nhân viên hay giáo viên đều làm việc và hưởng lương thôi nên đừng tranh cãi hay ghét nhau làm gì.
19/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 15
mình cũng thắc mắc câu hỏi này chứ không phải là trả lời câu hỏi này. Họ học ra bằng cấp hẳn hoi, xin vào làm hoặc thi viên chức đâu phải là việc dễ dàng, đâu phải tất cả họ đều là con ông cháu cha mới được vào làm như mọi người nói. Họ cũng có bằng cao đẳng vậy. Mọi người nói tại giáo viên có bằng sư phạm. Vậy giáo viên có bằng của những người làm lĩnh vực kế toán, văn thư không. Đừng đem bằng cấp ra so sánh mà xem họ làm được những gì kìa. Tôi thấy ai cũng được ăn lương theo bằng cấp trừ văn thư họ ăn mức 1.35. Tính theo quy định sơ cấp được hưởng 1.65 rôi vậy mà văn thư bằng cao đẳng chỉ được hưởng mức lương 1.35. Mõi người nói giáo viên khổ hơn, sao mọi người không nghĩ làm việc gì cũng có cái khổ của nó.Mọi người nói công việc nhẹ nhàng. Ừ thì nhẹ nhàng đó, mọi người thử làm đi rồi biết...Mong nhà nước hãy làm gì đó khi nhiều người lên tiếng đừng có lúc nào cũng trả lời vẻn vẹn 1 câu " chỉ biết rằng quy định thế". Ít nhất không tính theo bằng cấp thì cũng cho họ hưởng mức sơ cấp 1.65 chứ làm gì mà ép người quá đáng vậy...
01/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 15
2
26/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
15 trong số 15
Các bạn giáo viên nhầm rồi. Vì điều kiện, đặc thù công việc đặt ra thôi chứ nhân viên chúng tôi cũng đuwọc đào đạo trường lớp hẳn hoi, tự tin là có đủ kiến thức. Tôi thấy trường tôi giáo viên  giảng dạy đấy nhưng kiến thức, đáp ứng công việc còn xa nhân viên như chúng tôi nhiều. Tôi dám khẳng định điều đó
26/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Chủ đề giáo dục đây...
cho mình hỏi khi tốt nghiệp đại học ngành giáo dục mầm non thì học văn bằng 2 ngành quản lí giáo dục được không ạ?
giáo viên trung học cao cấp có khác gì giáo viên trung học cơ sở chính
Cử nhân Anh văn bằng 2 có thể làm giáo viên cấp 2, 3 không?
tại sao giám thị coi thi TN cấp 3 cứ phải là giáo viên trong trường và giáo viên các trường khác trong tỉnh đó?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp