Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ban tu kiem diem dang vien
Xã hội 07/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Đảng ủy :................................................ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Chi bộ :............................................ ....................ngày.........tháng ........năm ............


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Kính gửi:      - Chi bộ ...............................................
                 - Đảng uỷ .........................................
Tên tôi là :  
Sinh ngày:
Quê quán:
Chổ ở hiện nay:
Trình độ chuyên môn
Ngày vào Đảng: ..............................– Ngày chính thức :..........................................
Sinh hoạt tại Chi bộ :
Căn cứ vào tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tôi xin kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.
- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới.
3.  Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Là một Đảng viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, Công đoàn và của nhà trường. Tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Về tổ chức kỷ luật:
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
                                                                                                                     Người tự kiểm điểm
Xác nhận của Chi bộ                                                                             Xác nhận của Thường vụ Đảng ủy
07/12/2012 Đăng bởi hoa ban điện biên
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao kiem toan vien can phai tim hieu tinh hinh kinh doanh cua khach hang?
nam nay diem chuan cua hoc vien tai chinh co the la bao nhieu
dang vien du bi co duoc bo phieu bau phan loai dang vien khong
Do nha:sau khi tra bai kiem tra, du la hoc sinh gioi hay hoc sinh kem deu nhan duoc diem nay
quan diem cua Ho Chi MInh trong su ra doi cua dang cong san?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp