Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vì sao nguyễn ái quốc chọn con đường cách mạng vô sản(1911-1920)
Xã hội | Tôn giáo 23/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh phong trào yêu nước Việt Nam đang khủng hoảng sâu sắc về đường lối.
Sự xâm lược và thống trị của thực dân Pháp  không những làm cho dân tộc ta mất độc lập, mà còn kìm hãm đất nước ta trong vòng lạc hậu.  Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp càng trở nên gay gắt . Đánh đuổi thực dân Pháp dành lại độc lập cho nước nhà là một đòi hỏi bức thiết của dân tộc ta.
         Ngay từ khi Thực dân Pháp xâm lược nước ta, tuy phong trào yêu nước đã diễn ra mạnh mẽ: (phong trào chống Pháp ở Nam kỳ, phong trào Cần Vương ở Bắc Kỳ, Trung kỳ, phong trào Yên Thế ở Bắc kỳ) nhưng đều không giành được thắng lợi. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có một lực lượng có đủ điều kiện để lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc đến thành công. Chưa có một đường lối lãnh đạo phù hợp với thời đại mớ: thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản.
         Sự nghiệp giải phóng dân tộc lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Vấn đề đặt ra lúc này là phải tìm được con đường cứu nước khác với con đường phong kiến và con đường dân chủ tư sản. Đó là một đòi hỏi tất yếu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Con đường cứu nước do Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là con đường cứu nước đúng đắn phù hợp với yêu cầu lịch sử của cách mạng Việt Nam.
         Ngày 5/6/l911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Người sang Pháp, hướng về nơi có tư tưởng "Tự do, bình đẳng, Bác Ái" tiến bộ, có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Người đi nhiều nước ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ.. người muốn xem xét họ làm thế nào để trở về giúp đồng bào cứu nước.
         Trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài người đã tham gia vào các hoạt động chính trị và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và lao động các nước, được tiếp xúc với các sự kiện lịch sử quan trọng.
         Qua thực tiễn đấu tranh, qua nghiên cứu lý luận Nguyễn Ái Quốc sớm nhận thức được những chân lý về giai cấp, dân tộc, và thời đại. Người thấy rõ chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân là nguồn gốc của mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nông dân thuộc địa cũng như ở chính quốc.
         Người khâm phục cách mạng tư sản điển hình trên thế giới như cách mạng tư sản Pháp (1776) cách mạng tư sản Mỹ (1789) nhưng người cho rằng những cuộc cách mạng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi. Người chỉ rõ cách mạnh Việt Nam không thể đi theo con đường cách mạng này được. Người vạch rõ bản chất của cách mạng tư sản: trong thì tước lục công nông ngoài thì áp bức thuộc địa. Người quan điểm: Chúng ta đã hy sinh để làm cách mạng thì phải làm cách mạng cho đến nơi tức là quyền lực thuộc về số đông nhân dân, … thế mới khỏi phải hy sinh nhiều lần thì dân chúng mới được hạnh phúc.
         Cách mạng tháng 10 thắng lợi là một sự kiện quan trọng, mở ra một thời đại mới thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Người đã tìm ra ở đó những tư tưởng mới mở ra con đường giải phóng cho dân tộc bị áp bức trên thế giới.
         Tháng 7-1920 Bản " Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" của V.I.Lênin đến với Nguyễn Ái Quốc. Bản đề cương đó chỉ cho Người và cho cả đồng bào bị đạo đày đau khổ  của Người cái cần thiết nhất là con đường tự giải phóng, con đường giành độc lập cho Tổ Quốc, tự do cho đồng bào. Người nói rằng " Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.
         Như vậy trải qua môt cuộc hành trình đầy gian khổ, qua nhiều đại dương và lục địa, cuộc khảo sát vô cùng phong phú đã đem lại cho Nguyễn Ái Quốc một tình cảm cách mạng sâu sắc, một lựa chọn đúng đắn con đưòng cứu nước, con đường cách mạng của Lênin. Từ đây người đã dứt khoát đi theo con đường đó.
         Đó là con đường giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác lêni, kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn bộ xã hội. Là con đường cứu nước đúng đắn nhất vì đáp ứng được những yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử thời đại.


Mọi thắc mắc xin liên hệ:
yahoo: nst_10a1
mail: nst_10a1@yahoo.com    
Để lời nhắn tại http://vn.blog.yahoo.com/songtung199
Hoặc click chuột vào tên "Nguyễn Song Tùng" và click tiếp vào "Hỏi người này"
Thân !
23/11/2010 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
2 trong số 4
Thực ra thì không phải Nguyễn Ái Quốc tự lựa chọn theo sở thích cá nhân mà phải nói rằng, đó là tính tất yếu khách quan, là sự lựa chọn của lịch sử
29/12/2011 Đăng bởi remyphason
3 trong số 4
bay gio thi co san roi ban a ! cac nha hang khach san. benh vien .nha truong.cao cap moc len nhu nam ! la danh cho nhung nguoi ....co san day !  ( tuc la giau thi goi la co san . ngheo thi goi la vo san ! ) thi du : ban benh nang can deu tri nhap vien .ban co dam vao cac benh vien ay ko ? neu nhu ban thuoc...vo san !
29/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
co ai biet tra loi gium nga cam on
01/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nguyễn ái quốc tìm ra còn đường cứu nước?
Tại sao nguyễn ái quốc tìm ra con đường cứu nước ?
Vì sao nguyễn ái quốc trong quá trình tìm đường cứu nước lại chọn con đường cách mạng vô sản?
quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về lực lượng cách mạng thể hiện trong cương llĩnh chính trị tháng 2-1930
tại sao Nguyễn Ái Quốc không được bầu làm tổng bí thư của Hội nghị lần thứ nhất 10/1930
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp