Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Viết chương trình pascal kiểm tra số nguyên tố n. Với n nhập từ bàn phím!
Giúp mềnh zới!
Khoa học và Giáo dục | Ngôn ngữ lập trình 25/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
program kiem_tra_nguyen_to;
uses crt;
var n,i:integer; bl:boolean;
begin
clrscr;
bl:=true;
write('nhap vao so can kiem tra tinh nguyen to: '); readln(n);
if n<=1 then bl:=false;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) then
 if n mod i=0 then bl:=false;
if bl=true then write('so vua nhap nguyen to.')
else write('so vua nhap khong nguyen to.');
readln;
end.
25/07/2012 Đăng bởi ảo giác đắng cay
2 trong số 2
- Các thuật toán kiểm tra số nguyên tố:
1.Cho i chạy từ 1 đến n thì đếm xem n chia hết cho bao nhiêu số nhỏ hơn n (tức là i), nếu n chia hết cho 2 số thì là số nguyên tố, trên hai số thì không phải.
2.Cho i chạy từ 2 đến n chia 2 lấy phần nguyên, nếu n không chia hết cho bất cứ số nào trong đoạn trên thì là số nguyên tố, ngược lại là không (vì một số tự nhiên chỉ chia hết cho các số từ 1 đến đoạn giữa của nó thôi).
Còn rất nhiều thuật toán tìm số nguyên tố khác nữa bạn tự tìm hiểu nha.
Ở đây mình viết theo cách 1 cho bạn dễ hiểu và hình dung hơn:
USES crt;
VAR n,i,a:INTEGER;
BEGIN
   clrscr;
   write('nhap n:=');readln(n);
   a:=0;
   FOR i:=2 TO n DO
    IF (n MOD i =0) THEN
     a:=a+1;
   IF a<=2 THEN
   writeln(n,' la so nguyen to')
   ELSE writeln(n,' khong phai la so nguyen to') ;
   readln;
   END.
25/07/2012 Đăng bởi Chàng_Mưa
Bạn cũng có thể quan tâm
Tính n! Với n được nhập từ bàn phím .
Giai may bai tap pascal giup minh voi !!!!!!!
chương trình pascal tính m^n mod p nhanh
ai biết pascal giải dùm em bài này với
Giúp mình giải toán pascal zớj
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp