Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ý nghĩa của Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam
GDCD 11 nha
Khoa học và Giáo dục 08/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
.
- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một giai đoạn của quá trình phát triển xã hội, là sự biến đổi cơ cấu của nền kinh tế nông nghiệp và thủ công sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ với khoa học công nghệ hiện đại. Giai đoạn này phải được đánh dấu sự thay đổi về tính hiệu quả, tính công nghiệp, tính bền vững của sự phát triển.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta theo định hướng XHCN thể hiện ở các mục tiêu sau:
- Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí.
Lực lượng sản xuất đạt trình độ tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ công được thay thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí hoá cơ bản được thực hiện trong cả nước, năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện nay, GDP tăng từ 8 đến 10 lần so với năm 1990. Trong cơ cấu kinh tế, tuy nông nghiệp cần phát triển mạnh, nhưng công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao, Khoa học-Công nghệ phát triển, hiện đại.
- Có quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Chế độ sở hữu, cơ chế quản lí và chế độ phân phối gắn kết với nhau, phát huy được các nguồn lực, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã trở thành nền tảng của nền kinh tế. Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân chiếm tỉ trọng đáng kể. Kinh tế tư bản Nhà nước dưới các hình thức khác nhau tồn tại phổ biến.
- Nhân dân có đời sống vật chất và tinh thần cao; Quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.Về đời sống vật chất và văn hoá, tinh thần nhân dân có cuộc sống no đủ, có nhà ở tương đối tốt, có điều kiện thuận lợi về đi lại, học hành, chữa bệnh, có mức hưởng thụ văn hoá khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, lối sống văn minh gia đình hạnh phúc.
Thực hiện được các mục tiêu trên là đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, là một bước tiến lớn trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
08/12/2012 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
nghĩa của từ: "hóa"
tại sao cần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nôn thôn
cộng sinh văn hóa là gì? đặc trưng và tính chất cộng sinh văn hóa?
Dân tộc Việt ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa từ khi nào
1. Vấn đề hàng nhái hàng giả có phải là mâu thuẫn giữa văn hóa và văn hóa kinh doanh không? Tại sao?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp