Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trong excel, kiểu chuỗi khác với kiểu số ở chỗ nào?
Phần mềm 26/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Một trong các điểm khác biệt : kiểu chuỗi không thực hiện được các phép cộng trừ nhân chia,,,,
27/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
Kiểu chuỗi lưu trữ được hầu hết các kí tự, VD 1 chuỗi: "Dark Knight !@# 123 hehe"
Kiểu số chỉ lưu trữ được số. VD: 1234234
Nếu bạn sử dụng chuỗi để tính toán trong excel thì không được...
27/12/2010 Đăng bởi Dark Knight
Bạn cũng có thể quan tâm
Trong excel, để lấy ra số 80 từ chuỗi TD80AL hay số 120 từ TC120QT thì phải dùng hàm gì? Cảm ơn mọi người!
Khai báo mảng 1 chiều kiểu trực tiếp khác khai báo mảng 1 chiều kiểu gián tiếp ở chỗ nào?
Khai báo kiểu trực tiếp khác khai báo kiểu gián tiếp ở chỗ nào ( tin học 11)?
Tìm một số biết tổng của tử số và mẫu số ? Giải theo kiểu lớp 4 ,5. không giải theo kiểu cấp 2 ,3
Ngôn ngữ lập trình c quan trọng như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp