Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
số dư đầu kì của các tài khoản sau:tk155"thành phẩm":8000 và tk157"hàng hóa":16000
Kế toán 18/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
1. Nợ TK 155: 20.000
          Có TK 154: 20.000

2. Nợ TK 157: 12.000
          Có TK 155: 12.000

3. Nợ KT 632: 16.000
         Có TK 157: 16.000

+ Nợ TK 112: 22.000
         Có TK 511: 20.000
         Có TK 3331: 2.000

4. Nợ TK 632: 10.000
          Có TK 155: 10.000

+ Nợ TK 111: 14.850
         Có TK 511: 13.500
         Có TK 3331: 1.350

5. Nợ TK 632: 8.000
          Có TK 157: 8.000

+ Nợ TK 155: 4.000
         Có TK 157: 4.000

+ Nợ TK 131: 11.000
         Có TK 511: 10.000
         Có TK 3331: 1.000

6. Nợ TK 641: 500
          Có TK 334: 500

+ Nợ TK 641: 500 * 22% = 110
  Nợ TK 334: 500 * 8,5% = 42,5
              Có Tk 338: 152,5

+ Nợ TK 641: 205
         Có TK 214: 205

7. Nợ TK 642: 800
          Có TK 334: 800

+ Nợ Tk 642: 800 * 22% = 176
  Nợ TK 334: 800* 8,5% = 68
         Có TK 338: 244

+ Nợ TK 642: 348
         Có TK 214: 348

+ Nợ TK 642: 200
         Có TK 111: 200

8. Nợ TK 911: 36.339
          Có TK 632: 34.000
          Có TK 641: 815
          Có TK 642: 1.524

+ Nợ TK 511: 43.500
         Có TK 911: 43.500

9. Nợ TK 8211: 7.161 * 25% = 1.790,25
          Có TK 3334: 1.790,25

+ Nợ TK 911: 1.790,25
         Có TK 8211: 1.790,25

+ Nợ TK 911: 5.370,75
         Có TK 421: 5.370,75
30/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tôi còn dư tiền trong tài khoản paypal, tôi đẻ vậy có bị tính phí không?
Hóa học
Ý nghĩa của quy luật giá trị thặng dư
Chứng minh bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột giá trị thặng dư của người lao động
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp