Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao đảng ta xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trọng tâm ?
Luận văn | Báo cáo 18/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Để XD-CXVC-KT cho CNXH.
19/03/2010 Đăng bởi QA.ngocle
2 trong số 3
Vấn đề CNH – HĐH (công nghiệp hóa - hiện đại hoá) là vấn đề chung mang tính toàn cầu, mỗi quốc gia đều quan tâm nghiên cứu nó. Còn đối với Việt Nam, đất nước đang diễn ra quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với nền kinh tế kém phát triển, sản xuất nhỏ, thủ công nghiệp là chủ yếu thì CNH – HĐH được coi là yêu cầu cấp bách.
 Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích lũy xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. Mặt khác, nước ta là nước đang phát triển vì vậy quá trình ấy gắn liền với quá trình công nghiệp hoá để từ đó hiện đại hoá đất nước.
25/03/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
3 trong số 3
Trong những năm 1986-1988, cuộc khủng hoảng kinh tế- xã hội ở nước ta đã trở nên gay gắt nhất, khi lạm phát lên tới mức “phi mã”(3 con số), những cơ sở sản xuất kinh doanh của nhà nước bị đình đốn, thua lỗ, sản xuất cầm chừng, thậm chí phải đóng cửa; bội chi ngân sách lớn; giá cả thì tăng vọt; tiền lương thực tế giảm khiến cho đời sống nhân dân giảm sút nghiêm trọng, khó khăn chồng chất khó khăn, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Trong khi đó, công cuộc “cải tổ” ở Liên Xô- người anh của chủ nghĩa xã hội trên thế giới- đang ngày càng đi vào con đường bế tắc. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ tới công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất- kỹ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển, chưa được hoàn thiện, sản xuất nhỏ lẻ, lao động thủ công là chủ yếu. Vì vậy, quá trình công nghiệp hoá chính là con đường duy nhất để đất nước ta có thể thoát ra khỏi cảnh đói nghèo, xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Có tiến hành công nghiệp hóa thì chúng ta mới: xây dựng được cơ sở vật- chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tiến hành tái sản xuất mở rộng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tăng cường phát triển lực lượng giai cấp công nhân; củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc, xây dựng con người mới ở Việt Nam. Mỗi bước tiến của quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa là một bước tăng cường cơ sở vật chất- kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa để nước ta có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng và thành công.
01/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
nhiệm vụ cơ bản của quản lý? ví dụ trong một tổ chức (quản lý học đại cương)
Chức năng khác nhiệm vụ ở chỗ nào?
có ai có pháp lệnh công chức mà nói rằng 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đuổi việc không nhỉ
Tại sao nói bảo vệ tổ quốc vừa là quyền vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân
theo anh chị vai trò chính sách đối ngoại của đảng quan trọng như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp