Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao các
nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?(giai thich đầy đủ)
Khoa học và Giáo dục 18/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Do bị các nước thực dân xâm lược, dân trí kém, mình chỉ biết vậy thui
18/10/2012 Đăng bởi Bò Bờm
2 trong số 3
Do
-chưa giải quyết vấn đề ruộng đất nên người nông dân không có ruộng cày . Họ lên thành phố kiếm một việc làm trên thành phố => Đô thị hóa tự phát => Nghèo
 Tuy các nc Mĩ Latinh sớm dành đc độc lập nhưng lại duy trì chế độ PK quá lâu...>thế lực cản trở các cuộc cải cách...>cải cách ko triệt để, ko đạt hiệu quả cao
-Đường lối phát triển ko đúng đắn, cò phụ thuộc quá nhiều vào tư bản nc ngoài, nợ nc ngoài cao
- Có vị trí địa lí là sân sau của HK tuy có nhiều thuận lợi song lại gây khó khăn cho việc gia nhập các tổ chức liên kết kinh tế khu vực MERCOSUR và là trở ngại trong chính sách độc lập của khu vực này
- Thế lực bảo thủ Thiên Chúa Giáo
các nước Mỹ Latinh tồn tại chế độ phong kiến khá lâu , và bị phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn đầu tử của nước ngoài , nợ nước ngoài ............
- Do tài nguyên thiên nhiên phong phú và ngưòi dân hài lòng với những gì thiên nhiên ban tặng , không cần lao động vất vả vẫn có cuộc sống sung túc
- Do truyền thống văn hoá với chủ nghĩa quan liêu chuyên chế, do các thế lự bảo thủ của Thiên chúa giáo không tạo điều kiện cho việc xây dựng chế độ dân chủ đại nghị như của các nước Bắc Mĩ- vươn lên giành độc lập cả về chính trị và phát triển kinh tế- nên rơi vào vòng lệ thuộc tư bản nước ngoài
- Do hậu quả bóc lột nặng nề của chủ nghĩa tủ bản Hoa kì , Cnh , Tây ban nha. Bồ đấo nha
-Do các lãnh đạo của các nước Mĩ La tinh chưa kịp thời đề ra đường lối phát triển kinh tế độc lập mang tính cải cách, sáng tạo phù hợp voqia tình hình của họ. CÁc nc mĩ la tinh đã áp dụng mô hình phát triển của tây ban nha, Bồ Đáo Nha, là các nc chịu ảnh huởng cúa thiên chúa giáo và là những quốc gia không mấy phát triển trong thời gian qua.
- Nhà nước thiếu khả năng tổ chức , quản lí, chưa liựa chon đc đứng ssắn con dg phát triển đất nc
18/10/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
3 trong số 3
vì bị mỹ cấm vận, do khoa học kỹ thuật chưa phát triển
18/10/2012 Đăng bởi Kinh doanh
Bạn cũng có thể quan tâm
tỉ lệ giàu nghèo ờ Việt Nam là bao nhiêu?
tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?
Tại sao gjỏj vẫn nghèo
Tại sao phải giảm tỷ lệ nghèo?
3995 đôla mĩ năm 1983 bằng bao nhiêu đôla mĩ vào thời điểm hiện tại?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp