Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
luật pháp là gì? vai trò của luật pháp?
Pháp luật 29/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 9
Khai niem:   http://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p
Vai trò của pháp luật:
- Là phương tiện thể hiện đường lối chính sách của Nhà nước;
- Là công cụ quyền lực của quản lý nhà nước;
- Thể chế hóa và bảo vệ quyền làm chủ của giai cấp.
st
29/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 9
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung, do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của nhà nước và la công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội vì lợi ích, mục đích của giai cấp thống trị, vì sự tồn tại và phát triển của cả xã hội. (có thể tham khảo thêm trong wikipedia)
Vai trò:
- Là vũ khí chính trị để thông qua đó Đảng lãnh đạo nhân dân chống lại các lực lượng phản cách mạng, giữ vững an ninh, trật tự-an toàn xã hội
- Là cơ sở pháp lý để bộ máy Nhà nước tổ chức và hoạt động
- Là phương tiện để Nhà nước quản lý các mặt quan trọng trong đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường...
- Pháp luật thiết lập, đảm bảo công bằng xã hội, thực hiện dân chủ xã hội
- Là phương tiện giáo dục con người mới
- Phá luật tạo ra moi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành những quan hệ mới trong xã hội, đông thời củng cố, mở rọng các mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Nhà nước XHCN với các nước va tổ chức khác
- Bảo vệ lợi ích của nhân dân, thành quả của Cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản, danh dự của nhân dân, bảo vệ hệ thống chính trị
- Bảo vệ tạo diều kiện cho những công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác phát triển như: đạo đức, tập quán, quy định của các tổ chức xã hội... vì công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn.
VOTE CHO MÌNH NHÉ. TRẢ LỜI CŨNG ĐC ĐÓ CHỨ.HiHiHi :))
29/03/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
3 trong số 9
nếu mà giải thích một cách máy móc và sách vở thì nên lên google mà xem không cần phải giải thích ở đây và cũng không cần thiết phải nêu ra ở đây
thực ra một cách bản chất thì các loại luật pháp là các bộ các quy định và phương thức trong đó nhằm tạo ra  và duy trì một sự bất bình đẳng giữa các phân loại các cá thể trong xã hội.

để giải thích vấn đề đó, các bạn cứ tưởng tượng như là pháp luật nhằm tạo ra sự bình đẳng cho mọi thành phần trong xã hội nhưng thự sự thì không phải thế, nếu bạn suy nghĩ sâu hơn thì mục đích của nó lại ngược lại như thế, tức là tạo ra và duy trì một sự bất bình đẳng một cách có hệ thống, có quy phạm tức là duy trì mô hình trong đó có nhưỡng người được nhiều lợi ích và quyền lực hơn và những người được ít lợi ích và quyền lực hơn cho dù chế độ nào cũng thế.. nó rất khó hiểu nhưng các bạn cứ thấy thế này. trong chế độ xã hôi nào cũng thế ,pháp luật cho phép hình thành lên một nhóm nhỏ những người có nhiều quyền lực hơn nhằm thực hiện hoạt động là đảm bảo cho việc thực thi của pháp luật và duy trì các mối quan hệ xã hội , duy trì lợi ích của các giai tầng, mà như chúng ta đã biết, họ chính là chính quyền và họ có nhiều quyền hơn bất kỳ ai, ngoài ra, các giai tầng là đối kháng và có vị trí, có quyền lợi khác nhau, ví dụ như giai cấp tư bản thì cần có nhiều lợi nhuận từ công việc của giai cấp lao động, còn giai cấp lao động thì lại cần thu nhập phần đó chính là lợi nhuận của giai cấp tư sản, vậy chúng ta thấy rõ ràng là pháp luật nhằm tạo ra một sự ổn định trong 3 giai cấp, lãnh đạo, tư sản và lao động, mặc dù 3 giai cấp này khác nhau về quyền lực và quyền lợi nhưng chúng vẫn được duy trì và chừng nào pháp luật không thể nào duy trì được sự ổn định một cách bất bình đẳng đó thì cách mạng nổ ra. chính 2 giai cấp là lãnh đạo và tư sản gần gũi nhau và có nhiều quyền lợi hơn giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dù trong xã hội tư bản hay xã hôi chủ nghĩa thì bản chất của nó cũng chẳng hề khác nhau chút nào cả !!
07/04/2011 Đăng bởi mê muội
4 trong số 9
Câu 1: Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN.
Nhà nước pháp quyền XHCN: là nhà nước thực sự của dân do dân vì dân, mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, bảo đảm tính tối cao của hiến pháp, quản lý xã hội theo pháp luật nhằm phục vụ lợi ích và hạnh phúc của nhân dân do đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.
Đặc trưng của nhà nước pháp quyền: (7 đặc trưng)
- Là nhà nước thực sự của dân do dân vì dân, mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
- Là nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người.
- Là nhà nước được xây dựng, tổ chức và thực hiện hoạt động trên cơ sở hiến pháp và pháp luật.
- Là nhà nước bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp.
- Là nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình.
- Là nhà nước do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo.
- Là nhà nước tôn trọng và cam kết thực hiện các điều ước quốc tế mà việt nam đã tham gia hoặc ký kết.
Tại sao nước ta phải xây dựng NN pháp quyền XHCN? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng NN pháp quyền.
Tại sao phải XD NN pháp quyền XHCN: - Quá trình xây dựng và tăng cường Nhà nước trong mấy chục năm qua cho thấy, hàng loạt vấn đề lý luận về  tổ chức và hoạt động của Nhà nước vẫn chưa được tổng kết, làm rõ. Do vậy, các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước được triển khai trong nhiều giai  đoạn lịch sử vẫn chưa  đưa lại các kết quả mong muốn. Sự bất cập trong tổ chức bộ máy Nhà nước và cơ chế vận hành của bộ máy này đang cản trở việc phát huy vai trò của Nhà nước ta trong cơ chế kinh tế  mới. Nhận thức lý luận về chế độ pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và do vậy chưa tạo lập được các cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn đối với đời sống Nhà nước. Chính vì thế, sự nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền đang là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay.
- XD NNPQXHCN là xu hướng tất yếu của nước ta, - kế thừ và phát huy T2 về NNPQ trong LS đặc biệt là theo CN mác-lênin T2 HCM. – để phat huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của ND, tránh sự lộng quyền, lạm quyền từ phía CQNN, đảm bảo tất cả quyền QLNN thuộc về ND. – khắc phục sự yếu kém của BMNN. – một số bộ phận không nhỏ CBCC chưa tương xứng với nhiệm vụ. – tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn diễn biến phức tạp gây mất lòng tin cho nhân dân -> XDNNPQ nhằm khắc phục các tệ nạn này.-
Phương hướng:
- Nâng cao nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế và cơ chế vận hành cụ thể để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tăng cường công tác giám sát của quốc hội, tiếp tục phát huy dân chủ, tính công khai, đối thoại trong thảo luận, hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội.
- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.
- đổi mới tổ chức hoạt động HĐND, UBND: nâng cao chất lượng h.động của HĐND, UBND bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đc phân cấp. phát huy vai trò giám sát của HĐND. Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh xã hội hoá các loại dịch vụ công phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý NN và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan và tổ chức NN.
- Tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.


Câu 2: phân tích vai trò của pháp luật đối với hoạt động quản lý NN?
Trước hết cần khảng định pháp luật có rất nhiều vai trò. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý khi đề cập đến vai trò của pháp luật người ta thường đề cập đến các vai trò sau đây:
Vai trò của pháp luật đối với kinh tế: Đối với kinh tế pháp luật có vai trò rất quan trong thể hiện ở một số khía cạnh sau đây:- Pháp luật tao ra các khung pháp lý để cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tiến hành hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vĩ mô nền kinh tế. Đồng thời, cũng là cở sở để cho các chủ thể sản xuất kinh doanh căn cứ vào đó để hoạt động. - Pháp luật là công cụ hữu hiệu giúp cho nhà nước khắc phục được các nhược điểm của nền kinh tế thị trường, tạo ra sự công bằng xã hội. - Pháp luật là công cụ giúp nhà nước giải quyết có hiệu quả các tranh chấp kinh tế nảy sinh trong nền kinh tế thị trường.
Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội: Nhà nước là đại diện chính thức của toàn xã hội, vì vậy, nhà nước có chức năng quản lý xã hội. Đối với nhà nước pháp luật có các vai trò sau đây: - Pháp luật có khả năng triển khai những chủ trương, chính sách của nhà nước một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả nhất trên quy mô rộng lớn nhất. - Pháp luật là công cụ để cho nhà nước kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức, các cơ quan, các nhân viên nhà nước và mọi công dân. - Pháp luật là công cụ để bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội, tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tài sản, danh dự, uy tín của các tổ chức.
Vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị: Thứ nhất, đối với nhà nước. Pháp luật tạo ra cơ sở pháp lý, khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước. Điều đó thể hiện ở chỗ Bộ máy nhà nước là một thiế chế phức tạp bao gồm nhiều loại cơ quan. Để cho bộ máy đó hoạt động được có hiệu quả đòi hởi phải xác định đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi loại cơ quan, mỗi cơ quan; phải xác lập mối quan hệ đúng đắn giữa chúng; phải có những phương pháp tổ chức và hoạt động phù hợp để tạo ra một cơ chế đồng bộ trong quá trình thiết lập và thực thi quyền lực của nhà nước. - Thực tiễn đã chỉ ra rằng khi chưa có một hệ thống pháp luật về tổ chức đầy đủ và đồng bộ, phù hợp làm cơ sở cho việc củng cố và hoàn thệin bộ máy nhà nươc thì dễ dẫn đến tình trang trùng lặp, chồng chéo, thực hiện không đúng chức năng, thẩm quyền của một số cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước sẽ cồng kềnh hoạt động kém hiệu quả.Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được khi dựa trên cơ sở vững chắc của những nguyên tắc và quy định của pháp luật. Thứ hai, Đối với Đảng công sản Việt Nam: - Pháp luật là phương tiện để thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng làm cho đường lối đó có hiệu lực thi hành và bắt buộc chung trên quy mô toàn xã hội. - Pháp luật cũng là phương tiện để Đảng kiểm tra tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo chỉ đạo của mình đối với xã hội. Ví dụ: Thông qua đường lối mở cửa của Đại hội VI chúng ta thấy chủ trương trên là đúng đắn đã thúc đẩy kinh tế phát triển đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Thứ ba, Đối với các tổ chức chính trị - xã hội: Pháp luật tạo ra cơ sở pháp lý để bảo đảm cho các tổ chức này tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội.Ví dụ: Trong phiên họp của Chính phủ khi bàn vế các vấn đề liên quan thì phải mời các tổ chức có liên quant ham gia.
Vai trò của pháp luật đối với đạo đức: Pháp luật sẽ là cơ sở để bảo vệ và bảo đảm cho đạo đức xã hội chủ nghiã phát triển, củng cố các chuẩn mực luân lý tiến bộ, sự công bằng xã hội.
Vai trò của pháp luật đối với tư tưởng: Pháp luật làm cho tư tưởng của con người trong xã hội được thống nhất hơn.
Pháp luật góp phần tạo dựng các quan hệ xã hội mới, tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập các mối quan hệ bang giao giữa các quốc gia.
Mối quan hệ giữa PL và PC: - PL và Pc là 2 hiện tượng pháp lý khác nhau, độc lập tưong đối với nhau, nhưng có mối liên hệ phổ biến mật thiết với nhau, tác động qua lại. - PL là cơ sở của PC, nhưng có PL chưa hẳn đã có PC vì PL đã có hiệu lực thi hành nhưng mọi người không thực hiện nghiêm chỉnh thì sẽ ko có PC. - Ngược lại có PL nhưng PL ấy ko đồng bộ, ko kịp thời, ko phản ánh đc ĐK khách quan của những ĐK KT-XH ko thể hiện đc ý chí, nguyện vọng của ND thì PC sẽ ko đc chấp nhận. - PL chỉ có hiệu lực thực sự khi dựa trên cơ sở vững chắc của PC. - PC đc bảo đảm khi có HTPL hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp và kịp thời. - PC XHCN đc quy định bởi PL XHCN. - Ko có PLXHCN thì ko thể có PCXHCN và ngược lại ko có PCXHCN thì PL cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tăng cường PCXHCN trong giai đoạn hiện nay:
16/10/2011 Đăng bởi aaa
5 trong số 9
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thùa nhận phản ánh ý chí lợi ích của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chinh các mối quan hệ xã hội trong một trật tự, định hướng có lợi cho nhà nước. pháp luật được đảm bảo thực hiện với sức mạnh quyền lực và tính cưỡng chế của của bộ máy hành pháp
 Pháp luật có vai trò:
   + Là công cụ duy trì quyền lực cho giai cấp thống trị
   + Bảo đảm lợi ích giai cấp
   + Giải quyết mọi tranh chấp, xung đột, tranh giành về lợi ích vật chất và quyền lực chính trị.
   + Bảo vệ lợi ích chính đáng của các cá nhân, tập thể khi có mâu thuẫn  tranh chấp xảy ra.
13/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 9
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thùa nhận phản ánh ý chí lợi ích của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chinh các mối quan hệ xã hội trong một trật tự, định hướng có lợi cho nhà nước. pháp luật được đảm bảo thực hiện với sức mạnh quyền lực và tính cưỡng chế của của bộ máy hành pháp
 Pháp luật có vai trò:
   + Là công cụ duy trì quyền lực cho giai cấp thống trị
   + Bảo đảm lợi ích giai cấp
   + Giải quyết mọi tranh chấp, xung đột, tranh giành về lợi ích vật chất và quyền lực chính trị.
   + Bảo vệ lợi ích chính đáng của các cá nhân, tập thể khi có mâu thuẫn  tranh chấp xảy ra.
13/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 9
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thùa nhận phản ánh ý chí lợi ích của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chinh các mối quan hệ xã hội trong một trật tự, định hướng có lợi cho nhà nước. pháp luật được đảm bảo thực hiện với sức mạnh quyền lực và tính cưỡng chế của của bộ máy hành pháp
 Pháp luật có vai trò:
   + Là công cụ duy trì quyền lực cho giai cấp thống trị
   + Bảo đảm lợi ích giai cấp
   + Giải quyết mọi tranh chấp, xung đột, tranh giành về lợi ích vật chất và quyền lực chính trị.
   + Bảo vệ lợi ích chính đáng của các cá nhân, tập thể khi có mâu thuẫn  tranh chấp xảy ra.
13/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 9
phap luat gop phan tao dung, cung co quan he san xuat moi
31/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 9
phân tích vai trò và chức năng của pháp luật
04/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
vai trò của pháp luật đối với công dân
pháp luật với cuộc sống
dàn ý của đề bài sau "phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế Việt Nam hiện nay"
Tại sao lại vi phạm pháp luật?
Những người như thế nào được coi là chủ thể pháp luật?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp