Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là nền kính tế tư bản chủ nghĩa?
Luận văn | Khoa học 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Chủ nghĩa tư bản là một hình thái chính trị – kinh tế – xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa tại Anh Quốc và Hà Lan ở thế kỷ thứ 18. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 hình thái chính trị của nhà nước tư bản chủ nghĩa dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu chèn ép loại bỏ dần hình thái nhà nước của chế độ phong kiến, quý tộc. Và sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới.
Trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa các cá nhân dùng sở hữu tư nhân để tự do kinh doanh bằng hình thức các công ty tư nhân để thu lợi nhuận thông qua cạnh tranh và khai thác giá trị thặng dư từ thuê mướn nhân công qua hợp đồng (khế ước) lao động dựa trên điều kiện của thị trường tự do: mọi sự phân chia của cải đều thông qua quá trình mua bán của các thành phần tham gia vào quá trình kinh tế. Các công ty tư nhân tạo thành thành phần kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế chủ yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Có thể nói các yếu tố quyền tư hữu, thành phần kinh tế tư nhân, kinh doanh tự do, cạnh tranh, động lực lợi nhuận, tính tự định hướng tự tổ chức, thị trường lao động, định hướng thị trường, bất bình đẳng trong phân phối của cải là các khái niệm gắn liền với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Các đặc điểm của kinh tế tư bản chủ nghĩa
20/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào nền kính tế thị trường kết thúc?
Tại sao nói a.smith là cha đẻ của nền kính tế thị trường??
Phá sản ảnh hưởng thế nào đến nền kính tế??
Nền kinh tế tri thức có ý nghĩa thế nào đối với nền kinh tế thị trường hiện nay ?
Vì sao phát triển CNH, HĐH phải gắn liền với phát triển nền kinh tế tri thức
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp