Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chung minh rang dien tich tam giacABCC co the tinh theo cong thuc a,S=Rr( sinA + sinB + sinC)
Khoa học & Toán học 07/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cho tam giac ABC co do dai 3 canh la a, b, c va dien tich S.Chung minh: 6S<= a^2+b^2+c^2
Tren mat phang Oxy A(1;3) B(-1;7) C(-5;0) Tim M sc djen tich tam gjak ABM=5 djen tich tam giac AMC
mot hinh lap phuong co S xung quanh bang 9dm vuong . tinh dien tich toan phan hinh do
cong thuc tinh m2
giup minh bai toan dien tich tam giac
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp