Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Luật lao động ra đời khi nào?
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
-Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.
Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

- Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.
02/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 2
Bộ Luật Lao động hiện nay của Việt Nam được thông qua vào năm 1994, có hiệu lực từ tháng 1/1995 và một số chương, điều đã được sửa đổi 3 lần vào năm 2002, 2006 và năm 2007. 15 năm qua, Bộ Luật Lao động cùng với hệ thống các luật khác đã tạo nên hành lang luật pháp cần thiết để quản lý và vận hành nền kinh tế đang trong thời kỳ quá độ sang kinh tế thị trường và hội nhập.
02/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao hoạt động thanh tra lao động phải tuân theo pháp luật ?
Chỉ những người lao động đủ 15 tuổi trở lên mới được tham gia vào quan hệ pháp luật lao động phải không?
Tại sao nói dcsvn ra đời gắn liền với công lao to lớn của bắc họ?
Luật hình sự ra đời khi nào?
Khi nào người láo động được hưởng lương mới đấu năm 2010?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp