Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói đảng csvn ra đời là bước ngoặt trong thời đại lịch sử cm việt nam?
Lịch sử | Lịch sử Việt Nam 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
* Trước năm 1930, phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ra diễn ra liên tục, sôi nổi và quyết liệt song đều bị thất bại vì khủng hoảng về đường lối. Đảng ra đời đã vạch ra đường lối chiến lược cho cách mạng. Đường lối đó là : Trước làm cách mạng dân tộc dân chủ rồi sau tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. Từ nay cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và có sự lãnh đạo đúng đắn để đi đến thắng lợi.

* Đảng ra đời, xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng mà chủ yếu là liên minh công nông. Trước 1930, các nhà cách mạng chỉ kêu gọi nhân dân ta chống Pháp, giành độc lập dân tộc, mà không kêu gọi chống phong kiến cho giao ruộn đất, dân cày, không chú ý đúng mức đến quyền lợi nông dân. Đảng ra đời đề ra hai nhiệm vụ chiến lược là: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. Hai khẩu hiệu này đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân, nhất là nông dân. Do đó, lôi cuốn được động đảo nông dân đi theo cách mạng, xây dựng khối liên minh công nông, tạo ra được một nhân tố cơ bản nữa, đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

* Đảng ra đời vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Trước 1930, nhân dân ta chống Pháp rất anh dũng, nhưng sai lầm về phương pháp. Người thì dùng khởi nghĩa vũ trang (như các chiến sĩ Cần Vương), nhưng khởi nghĩa thường diễn ra lẻ tẻ từng nơi, dễ bị bao vây tiêu diệt. Người thì dùng vũ lực nhưng lại dựa vào sự cầu viện ở nước ngoài (như cụ Phan Bội Châu). Người thì dùng biện pháp cải lương “Cầu xin thực dân Pháp rủ lòng xin” (như cụ Phan Châu Trinh), không biết ai dựa vào sức mạnh của chính mình. Đảng ra đời đã vạch ra phương pháp đấu tranh mới. Đó là dùng phương pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhờ đó ta biết xây dựng và sử dụng hai lực lượng chính trị, vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.

* Đảng ra đời xây dựng được bạn đồng minh mới. Trước năm 1930, nhiều nhà cách mạng Việt Nam ra nước ngoài, tìm lực lượng cứu nước nhưng chưa ai biết đoàn kết với lực lượng cách mạng thế giới. Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của thế giới. Nhờ vậy, từ đó đến nay ta đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mạng thế giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù.

=> Vì những lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạng Việt Nam.
14/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 2
ĐCSVN ra đời chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối CM , phương pháp đấu tranh của phong trào cm việt nam ở thời điểm hiện tại
Đảng ra đời tập hợp đông đảo quần chúng giai cấp tham gia , là 1 tổ chức tiên phong lãnh đạo cách mạng việt nam
Đảng ra đời đã liên kết được cách mạng việt nam với cách mạng thế giới
Đảng ra đời đã trực tiếp chỉ đạo . phân tích đường lối , phương hướng đấu tranh đưa cách mạng việt nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
03/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
làm sáng tỏ nhận định"sự ra đời đảng cộng sản việt nam là tất yếu khách quan,là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng việt nam
Vì sao đcsvn ra đời là 1 tất yếu ls là bước ngoặt vĩ đại of cmvn. ?
Những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người???
tại sao cm giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cm vô sản và dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản?
bước phát triển và hạn chế trong nhận thức của Đảng về vấn đề lực lượng cách mạngtừ 1930-1939
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp