Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài tập Tiếng Anh
I: Tìm và chữa lỗi sai.(chọn 1 trong những từ trong ngoặc đơn)
1.It is (dangerously) to put (knives), scissors and mall objects (within) children’s reach.
2.The water (was back) again (some time) (after) but he (bringed) no milk.
3.(I’d would) love to (come over) for dinner with your family but (we’ll only) be there (for three nights).
4.(Friends) are the (people have the same) age, the same (interst) and the same (psychologycal development).
5.(As students) we (ought follow) our (parents’s) and teacher’s (advice).

II: Some lines of the paragraphs have a spare word but the others don’t. If there is, underline the word and put it in the space in font of each line. If there isn’t, put a tick (V) in the space. (bài này thì mình cahr hiểu gì luôn =.=)

0: …V… A young boy did noy libe too far from school, so he used to
00.home.. walk there and back everyday. On his (home) way to school
1………. he passed a playground which was used to get very wet
2 ……… when it rained. One day the boy came home very wet . His
3 ……… mother became very angry and said him: “Don’t play in the
4………. water on your way home from school.”
5 ……… The next day he came to home very wet again, and his
6 ……... .mother became even angrier.”I’ll tell your father if you
7 …….... come home wte again”’ she said,”and then he’ll will punish you.”
8 ……... .The next day the young boy was dry when he came home
9 …….. ..from school. “You were a good boy really today”, his
10 …….. mother said. “You didn’t play in the water.” “No.” he
11 ……... answered sadly, “there were so too many oder boys in the
12...........water when I got there this afternoon that there wasn’t any room for me at all”.
Ngoại ngữ 15/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
I.
1. dangerously--> dangerous (tính từ chứ không phải trạng từ)
2. bringed--> brought (bright là động từ bất quy tắc, nhưng câu này lủng củng quá, chẳng hiểu nghĩa gì cả)
3. I'd would --> I'd hoặc I would ('d đã là dạng viết tắt của would rồi)
4. people have the same --> people who have the same (dùng mệnh đề quan hệ)
5. ought follow -->ought to follow (ought + to + V nguyên thể)

II. Mình dịch sơ qua đề bài cho bạn: Một số dòng trong đoạn văn sẽ có một từ thừa ra, còn một số dòng thì không. Nếu dòng nào có từ thừa thì bạn hãy gạch chân từ thừa đó và viết từ đó vào khoảng trống trước mỗi dòng. Còn nếu dòng nào không có từ thừa thì bạn viết dấu tick (V) vào khoảng trống đó. (Hai dòng đầu đã được làm sẵn cho bạn rồi đó, dòng 0 không có từ nào thừa ra cả, còn dòng 00 thì thừa ra từ home)

1. V                   2. V                   3. him                   4. V

5. to                  6. V                   7. 'll (hoặc will)       8. V

9. really             10. V                  11. too                  12. V
16/04/2011 Đăng bởi Nam™
Bạn cũng có thể quan tâm
nhung tin tuc ve ca heo viet bang tieng anh?
what is the materials of milling drum?Somebody help me,plz
bạn nào học giỏi tiếng anh sửa giúp mình nhé
What is the different between intelligent and clever?
What is the difference between the held and the heaven?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp