Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số nguyên thỏa mãn |x+3|+|x+2|=-x là
Khoa học & Toán học 11/01/2013 Đăng bởi Coppy
Câu trả lời
1 trong số 2
DK: -x >=0 suy ra x<= 0  (vi |A| >= 0 nen tong cua 2 gia tri tuyet doi luon duong)
* Giai pt:
x+3 = 0 --> x= -3
x+2 = 0 --> x= -2
* Xet cac truong hop sau:
 + TH1: x<= -3
     Pttt: -x -3 -x -2 = -x suy ra x= -5 (nhan)
 + TH2: -3 <x<=-2
     Pttt: x + 3 -x -2 = -x, suy ra x = -1 (nhan)
 + TH3: -2< x
    Pttt: x + 3 + x+ 2 = -x, suy ra x = -5/3 ( nhan)
Vay S = { -5, -1, -5/3}
Chuc ban hoc gioi!
11/01/2013 Đăng bởi alipapait
2 trong số 2
{-5;-1} số nguyên mà kon
ngu thế
27/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
với x>0 thỏa mãn x^2+1/x^2=7; CMR: x^5+1/x^5 là 1 số nguyên và tìm số nguyên đó
1)cho x,yz>0. thỏa mãn x+ y+ z = 1. Tìm min P= (1+1/x)(1+1/y)(1+1/z)
Giúp giải bài toán: Tìm các số nguyên x, y thoả mãn x2+xy+y2=x2y2 .trong đó x2 là x bình, y2 là y bình
1)tìm x,y nguyên tố thoả mãn:x^y+1=z
Cho em hỏi : cho x số thực thỏa điều kiện : x^2 +1/x^2 = 7 tính giá trị của : A= x^3+1/x^3 B= x^5+1/x^5 Em cám ơn
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp