Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách nhập dữ liệu database vào bảng trong SQL
Ngôn ngữ lập trình | Internet | Phần mềm | Hệ điều hành | Phần cứng 04/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
Bạn nên phân biệt giữa SQL Server và tiện ích cụ thể giúp bạn xem/hiệu chỉnh nội dung trong các bảng của database do SQL Server quản lý:

- SQL Server cho phép bạn quản lý các database thông qua lập trình, thường là dùng ngôn ngữ truy vấn SQL để giao tiếp với SQL Server.

- Tiện ích giúp người dùng cuối xem/hiệu chỉnh nội dung các bảng database một cách trực quan sẽ tương tác trực quan với người dùng, nhận yêu cầu của người dùng rồi chuyển thành các lệnh truy vấn SQL và gửi đến SQL Server nhờ thực hiện.

Có thể bạn đang dùng tiện ích đi kèm theo CD cài đặt SQL Server 2005 có tên là "Microsoft SQL Server Management Studio". Đúng là tiện ích này không cho phép bạn nhập nội dung chuỗi văn bản gồm nhiều hàng vào 1 field chuỗi của table do SQL Server quản lý. Tuy nhiên yếu điểm này là của tiện ích "Microsoft SQL Server Management Studio" chứ không phải là khả năng của SQL Server. Thật vậy, field kiểu chuỗi (text, ntext, char, varchar...) trong table của SQL Server có thể chứa chuỗi các ký tự bất kỳ, trong đó có ký hiệu xuống hàng (tương ứng với mã 2 ký tự 13 và 10). Sau đây là đoạn code VB .Net thêm 1 record mới vào bảng "testdb", record mới gồm 3 field văn bản, trong đó field diachi sẽ lưu 1 chuỗi gồm 3 hàng văn bản:

'khai báo các biến cần dùng
Dim MyConString As String
Dim MyConnection As SqlConnection
Dim MyCommand As SqlCommand
Dim hoten As String
Dim namsinh As Integer
Dim diachi As String
'xây dựng chuỗi Connection string dùng DSN
'MyConString = "DSN=DSNMyDatabase"
'hoặc miêu tả chi tiết về SQL server
MyConString = Driver={SQL Server}; Server=HIEPCOMP\HIEPDB; Uid=sa;Pwd=lachan;Database=MyDatabase"
'tạo 1 connection đến database
MyConnection = New SqlConnection(MyConString)
MyConnection.Open()

'Tạo đối tượng Command kết hợp với database
MyCommand = New SqlCommand
MyCommand.Connection = MyConnection
//tạo 3 biến chứa nội dung 3 field cần ghi
hoten = "Nguyễn Văn Hiệp"
namsinh = 1959
//xây dựng 1 chuỗi gồm 3 hàng và chứa vào biến diachi
diachi = "dòng 1" & vbCrLf & "dòng 2" & vbCrLf & "dòng 3"
//Thêm mới 1 record dữ liệu vào bảng testdb
MyCommand.CommandText = "INSERT INTO testdb (hoten, namsinh, diachi) VALUES('" & hoten & "', " & namsinh & ",'" & diachi & "')"
MyCommand.ExecuteNonQuery()

SOURCE: http://www.vatgia.com/hoidap/4099/46170/khi-nhap-du-lieu-truc-tiep-trong-cell-cua-table-cua-sql-server-2005-co-cach-nao-de-ngat-dong.html
04/11/2010 Đăng bởi Mr.BeBiBo From BeBiBo.Net
2 trong số 7
bạn muốn đưa vào bằng chính SQL server hay dùng các ngôn ngữ lập trình khác. Bạn phải hỏi cụ thể mình mới giúp đc có gì mail nhé amitour.it@gmail.com
amitour.com.vn
05/11/2010 Đăng bởi AmitourIT
3 trong số 7
Tại sao không đọc kỹ câu hỏi của người khác, mà lại cứ coppy nguyên câu hỏi pase lên Google thế các bạn? Các bạn hiểu thì nên trả lời. Không hiểu thì đợi người khác trả lời đi, sao lại làm người ta rối lên như thế.

Đơn giản nếu bạn muốn đưa 1 dữ liệu vào 1 bảng trong SQL bạn dùng lệnh:

   INSERT INTO tên_bảng
   VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)

Trong đó giá_trị_1 là Trường số 1 của bảng
giá_tri_2 là Trường số 2 của bảng
Giả sử tôi có 1 bảng tên là : Người dùng. Với trường 1 là : tên, trường 2 là : năm sinh
Tôi sẽ gõ lệnh:
Insert into Người dùng values ('Thành Được','1988');

Kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy (;)

Vậy thôi :|
07/11/2010 Đăng bởi ĐượcNT
4 trong số 7
Tôi sẽ gõ lệnh:
Insert into Người dùng values ('Thành Được','1988');

Kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy (;)
thế này mà cũng học sql à

Kết thúc lệnh lấy đâu ra dấu chấm phẩy chứ
mà sử dùng tiếng việt thì pải thêm tiền tố N vào trước
câu trên pải viết là:

Insert into Người dùng values (N'Thành Được',1988);
11/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
Bác này cũng copy trên xuống còn cái dấu ";" phía sau kia,
Mình viết không cần chữ N phía trước vẫn được mà :|

Insert into Người dùng
values ("Thành Được","1988")
04/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 7
em đang làm phần mềm quản lí nhân sự. ở bảng Lương của em khôg có một số trường như:  lương cơ bản. em làm ở  bảng khác. khi thực hiện tính lương thì vẫn load đc thông tin lên. nhưng khi lưu vào CSDL thì nó không có trường đó. nếu muốn xem lương thì không còn trường lương cơ bản. vì lương cơ bản thay đổi theo thời gian. em có nên thêm trường lương cơ bản k? vì như vậy dư thừa dữ liệu. nếu không còn cách nào không ạ
14/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
k biết
16/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm thế nào lấy dữ liệu theo kiểu time?
Trong mô hình SQL, client sử dụng chương trình gì để truy vấn dữ liệu từ SQL Server
trong excel khi muốn xóa dữ liệu trong bảng tinhd thi lám thé nào\
1 bảng dữ liệu trên Word có thể đổ sang bảng trong Excel được không?
làm thế nào thể dữ dòng đầu tiên trong bảng excel khi nhìn các số liệu ở dưới
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp