Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói sự lãnh dạo của đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo cuộc cách mạng việt nam?
Xã hội | Võ thuật 15/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Vì:
- Đảng đưa ra đường lỗi lãnh đạo đúng đắn cho cuộc cách mạng việt nam.
- Vì Đảng được sự ủng hộ nhân dân - do dân - và vì dân...thời bấy giờ.
28/01/2011 Đăng bởi Mr. X
Bạn cũng có thể quan tâm
TạTại sao phong trào cách mangh ở inđônêxia lại đó đảng dâ tộc lãnh đạo?
Tại sao nhà nước lại đặt dưới sự lãnh đạo của đảng?
tại sao nói thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của đảng?
Tại sao nói sự lãnh đạo đúng đắn của đảng đem đến sự thắng lợi của cách mạng việt nam?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp