Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nhap vao mang so nguyen duong n phan tu, in ra man hinh cac so do voi dieu kien chi in 5 so tren mot hang?
Thi cử 27/04/2011 Đăng bởi bimatocua
Câu trả lời
1 trong số 3
bạn sử dụng mảng 2 chiều nhé .với điều kiện số cột là 5 là ok mà.chúc bạn làm bài tốt
ví dụ mảng A[5,m]
05/05/2011 Đăng bởi sóc nhỏ
2 trong số 3
sao...dễ thế
uses crt;
var a:array[1..1000]of interger;
   i,n,k:wrod;
begin
clrscr;
write('nhập số phần tử');readln(n);
for i:=1 to n do readln (a[i]);
clrscr;k:=0;
for i := 1 to n do
begin k:=k+`1;if (k-1) mod 5 = 0 then writeln(a[i]) else write(a[i],'  ');end;
readln
end.
nhập nhãn pascal nhé,mình sẽ tìm câu hỏi của bạn dễ hơn
05/05/2011 Đăng bởi ông già chậm hiểu
3 trong số 3
sửa 1 chút đi nhé.bài văn ohú làm "gần đúng"
...if k mod 5 = 0 then...
cách của hoangtutuyet hay hơn nhưng mà...lười!
06/05/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
Bạn cũng có thể quan tâm
viet ct nhap ki tu in ra ma ascii dang nhi phan so các chu so 1
viet chuong trinh in ra 50 so tu nhien dau tien (ngon ngu C,C++).giup e voi.
moi nguoi oi cho hoi co cong thuc nao ma ta biet so duong cheo tinh so cach cua mot da giac ko?
81,64,49,...,....nhung so tiep theo la so nao
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp