Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào??
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Khi truyền bá lý luận cách mạng vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên những năm 1925-1927, Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái con thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”.
   Khi đất nước còn dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến; làm cách mệnh, trước hết là giải phóng dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại quyền độc lập, tự chủ làm tiền đề để xây dựng một xã hội mới. Làm cách mạng giải phóng dân tộc là điều hết sức khó khăn, bởi vì chính quyền đang nằm trong tay kẻ thù xâm lược và bọn tay sai. Chúng có thể chế, có hệ thống tổ chức, quân đội và các công cụ thống trị khác. Muốn giành lấy chính quyền từ tay thực dân, phong kiến, dân tộc ta phải đoàn kết và phải được tổ chức. Nhân tố tổ chức đó là Đảng Cộng sản (ĐCS). Đảng là tổ chức của những người tiên tiến nhất trong giai cấp công nhân, nhân dân lao động, có cùng chung một mục tiêu, một lý tưởng đó là giải phóng dân tộc, đưa đất nước phát triển phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Đảng là bộ tham mưu, đội tiên phong tổ chức, lãnh đạo giai cấp và dân tộc trong cuộc đấu tranh hướng tới mục tiêu giải phóng. Làm cách mạng phải có ĐCS. Không có ĐCS thì không thể làm cách mạng thắng lợi. Có ĐCS lãnh đạo sẽ có đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược và sách lược đúng đắn. Có ĐCS, lực lượng dân tộc sẽ được tổ chức, sẽ thống nhất ý chí và hành động, sẽ tạo thành sức mạnh vô địch để chiến thắng. Không có Đảng sẽ không có được những điều đó. Do đó, vai trò của ĐCS Việt Nam được xác định là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

   Bác Hồ kính yêu đã sớm nhận thức được nhân tố quyết định này. Cho nên, sau khi giác ngộ, tìm thấy con đường cứu nước chân chính cũng chính là việc Người xác định lập trường và sau đó gia nhập ĐCS (12-1920). Người xác định việc thành lập ra tổ chức Đảng để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Chính Người đã chuẩn bị các tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc ra đời của ĐCS Việt Nam ngày 3-2-1930.

   Cách mạng cần có Đảng, song Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt. Chủ nghĩa mà Bác nói ở đây đó là chủ nghĩa Mác Lê-nin.

   Chủ nghĩa Mác Lê-nin là học thuyết khoa học và cách mạng, là lý luận cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã chỉ ra những quy luật vận động và phát triển đúng đắn của lịch sử xã hội loài người. Theo sự vận động tất yếu mang tính quy luật, tất yếu khách quan đó, Chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế Chủ nghĩa tư bản và là chế độ xã hội tốt đẹp nhất trong tiến trình vận động và phát triển của lịch sử xã hội loài người. Chủ nghĩa Mác Lê-nin đã chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên cơ sở những điều kiện khách quan của sự phát triển của đại công nghiệp trước đây cũng như sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày nay.

   Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, quan hệ sản xuất tiên tiến nhất, là lực lượng lãnh đạo cách mạng giành lấy chính quyền làm tiền đề, cơ sở để tổ chức, xây dựng xã hội mới. Cốt lõi của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là ĐCS - nhân tố tổ chức, bộ tham mưu lãnh đạo, trung tâm trí tuệ, trí khôn của giai cấp công nhân và dân tộc.

   Hồ Chí Minh dạy rằng: Đảng phải lấy chủ nghĩa làm cốt. Có lúc người dạy: Chủ nghĩa Mác Lê-nin như cái bàn chỉ nam - định hướng cho sự nghiệp cách mạng, cho chiến lược và sách lược của Đảng. Đảng cách mạng phải trung thành, phải nghiên cứu, nắm bắt toàn diện và có hệ thống chủ nghĩa Mác Lê-nin. Học chủ nghĩa Mác Lê-nin là để vận dụng sáng tạo. Học cái tinh thần cách mạng và sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không kinh viện, không giáo điều. Một điều hết sức sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin là phải thường xuyên tổng kết kinh nghiệm cách mạng của các nước anh em, kinh nghiệm cách mạng của nước mình để khái quát thành lý luận, bổ sung vào kho tàng lý luận Mác Lê-nin, làm phong phú, làm giàu thêm, tăng thêm sức mạnh của lý luận Mác Lê-nin trong hoàn cảnh cụ thể, hoàn cảnh mới, thời đại mới.

   Bên cạnh đó, phải thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chống các loại luận điệu, các kiểu âm mưu xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ chủ nghĩa Mác Lê-nin. Thực tế cho thấy, ở tất cả các giai đoạn phát triển của cách mạng thế giới cũng như sự nghiệp cách mạng nước ta đều xuất hiện những âm mưu và hành động chống phá chủ nghĩa Mác Lê-nin, xuyên tạc cái “cốt”, cái kim chỉ nam với mục đích làm suy giảm lòng tin của cán bộ, của nhân dân vào Đảng và chế độ.

   Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lê-nin, đó chính là một trong những nội dung tư tưởng cốt lõi của Bác về xây dựng Đảng ta. Bằng chính thực tiễn hoạt động tìm tòi và học tập, bằng quá trình kiểm nghiệm, Bác đã kết luận: Bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, song tin tưởng nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lê-nin.

   Thực tiễn cách mạng nước ta hơn 80 năm qua đã chứng minh hết sức sinh động lời dạy của Bác: Cách mạng phải có Đảng lãnh đạo. Đảng phải giữ chủ nghĩa cho vững. Đảng có vững, cách mạng mới thành công. ĐCS Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và ngày nay là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - cái “ cốt” của sự thành công.
08/04/2010 Đăng bởi congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
cho mình xin giá trị lí luận của tư tưởng HCM với....
tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc xuất phát từ thực tiễn việt nam
tại sao nói: "Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng vào năm 1930?"
Tại sao phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí mình?
giải thích quan điểm của hồ chí minh :' đảng ta là đảng của giai cấp công nhân đồng thòi là đảng của dân tộc việt nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp