Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nêu mối quan hệ giữa bản chất của nhà nước và chức năng hình thức cua nhà nước?
help
Nghệ thuật | Xã hội 22/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
mình chỉ tìm được đoạn này giới thiệu về bản chất các đặc chưng cơ bản bạn tự ghép vào nhá
1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước.
a. Nguồn gốc của nhà nước
Lý luận khoa học về nhà nước, về nguồn gốc bản chất của nhà nước chỉ có thể có được khi vận dụng quan điểm duy vật về lịch sử vào việc nghiên cứu của sự phát triển của xã hội.
Trong nhiều tác phẩm của mình “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”; “Nhà nước và cách mạng”, “Chủ nghĩa Mác về vấn đề nhà nước”. Các nhà kinh điển đã chứng minh rằng không phải khi nào xã hội cũng có nhà nước.
- Xã hội cộng sản nguyên thủy
+ Kinh tế còn thấp kém
+ Chưa có sự phấn hóa giai cấp.
+ Chưa có nhà nước
Đứng đầu các thị tộc và bộ lạc là các tộc trưởng do nhân dân bầu ra, việc điều hành quan hệ xã hội bằng quy luật chung. Trong tay họ không cần có một công cụ cưỡng bức đặc biệt nào.
Ăng Ghen viết về xã hội đó: “… Chế độ thị tộc đó quả là một tổ chức tốt đẹp biết bao ! Không có quân đội, hiến binh và cảnh sát, không có quý tộc, vua chúa, tổng đốc, trưởng quan tòa, không có nhà từ, không có những vụ xử án thé mà mọi việc đều trôi chảy…”
- Lực lượng sản xuất phát triển
+ Dẫn đến sự ra đời chế độ tư hữu
+ Xã hội phân chia thành giai cấp.
+ Cuộc đấu tranh giai cấp không thể điều hòa được (điều đó dẫn đến nguy cơ các giai cấp chẳng những tiêu diệt lẫn nhau mà còn tiêu diệt luôn cả xã hội)
Để thảm họa đó không diễn ra, một cơ quan quyền lực đặc biệt ra đời. Đó là nhà nước.
+ Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là nhà nước chiếm hữu nô lệ, xuất hiện trong cuộc đấu tranh không điều hòa giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ.
Trong thị tộc bộ lạc đã xuất hiện những thiết chế có chức năng bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng; giờ đây khi xuất hiện giai cấp các thiết chế đó biến thành công cụ bảo vệ lợi ích của một giai cấp.
“Tức là lúc đầu xã hội thiết lập ra những cơ quan đặc thù để bảo vệ những lợi íhc chung của mình. Nhưng với thời gian, các cơ quan ấy, mà cơ quan chủ chốt là chính quyền nhà nước, do phục vụ lợi ích riêng của mình, đã từ chỗ là tôi tớ cho xã hội biến thành chủ nhân của xã hội” (GTQG trang 521)
- Tiếp theo là nhà nước phong kiến.
- Sau đó là nhà nước tư sản.
Nguyên nhân sự xuất hiện nhà nước.
+ Nguyên nhân trực tiếp: Sự xuất hiện nhà nước lad mth giai cấp không thể điều hòa được.
* Bất kỳ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì nhà nước xuất hiện.
* Sự tồn tại của nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hòa được. (GTQG trang 525, trang 394 GTĐHCĐ)
- Nhà nước chỉ ra đời và tồn tại trong một giai đoạn nhất định của sự phát triển xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa.
Ví dụ:
* Nhà nước của giai cấp vô sản là nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân do dân và vì nhân dân
* Nhà nước này sẽ mất đi khi xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản.
* Lúc đó xã hội không còn giai cấp, không còn mâu thuẫn giữa các giai cấp, xã hội không cần đến chức năng của nhà nước, nó tự mất đi chứ không bị ai tiêu diệt như những nhà nước trước kia của giai cấp thống trị.
b. Bản chất xã hội của nhà nước.
- Các quan niệm cơ bản của các nhà kinh điển về bản chất của nhà nước
Nhà nước ra đời tựa hồ như đứng ngoài xã hội, làm cho xã hội tồn tại trong vòng trật tự nhất định, nhưng trên thực tế chỉ có giai cấp có thế lực nhất thống trị về kinh tế.
Theo Các Mác: Nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này đối với một giai cấp khác; đó là sự kiến lập ra một trật tự, trật tự này hợp pháp hóa và củng cố sự áp bức kia bằng cách làm dịu xung đột giai cấp”
Theo Ăng Ghen: Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ má của một giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác (GT ĐHCD trang 394)
Nói cách khác: nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng các giai cấp khác.

Giai cấp thống trị sử dụng bộ máy nhà nước để đàn áp, cưỡng bức các giai cấp khác trong khuôn khổ lợi ích của giai cấp thống trị.
Những nội dung trình bày ở trên là bản chất của nhà nước theo nguyên nghĩa, tức là nhà nước của giai cấp bóc lột.
Tóm lại:
+ Nhà nước chỉ là công cụ chuyên chính của một giai cấp.
+ Nhà nước không thể là lực lượng điều hòa sự xung độ giai cấp mà trái lại nó càng làm cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
+ Nhà nước là một bộ phận quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng trong xã hội có giai cấp.
+ Trong thực tế lịch sử đã chứng minh rằng: nhà nước trong mọi xã hội có giai cấp đối kháng cũng chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.
+ Tuy nhiên cũng có các trường hợp:
* Nhà nước giữ được một mức độ độc lập nào đó đối với cả hai giai cấp đối địch. Khi cuộc đấu tranh giữa chúng đạt tới thế cân bằng nhất định.
* Nhà nước có thể thực hiện sự thỏa hiệp vể quyền lợi tạm thời giữa những giai cấp để chống lại một giai cấp khác.
* Những trường hợp trên có tính chất ngoại lệ và tạm thời, do sự phát triển của kinh tế - xã hội, cuộc đấu tranh giai cấp sẽ phá vỡ thế cân bằng, tất yếu sẽ tập trung quyền lực vào tay một giai cấp nhất định.
3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước.
Bản chất của nhà nước thể hiện ở đặc trưng cơ bản của nó. Ăng Ghen nhận định: bất kỳ nhà nước nào cũng có ba đặc trưng cơ bản sau:
a. Nhà nước quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định.
- Khác với tổ chức thị tộc, bộ lạc được hình thành trên cơ sở quan hệ huyết thống, còn nhà nước được hình thành trên cơ sở phân chia dân cư theo lãnh thổ mà họ cư trú.
- Quyền lực của nhà nước có hiệu lực với mọi thành viên trên lãnh thổ không phân biệt huyết thống.
- Xuất hiện mối quan hệ giữa từng người trong cộng đồng với nhà nước.
- Mỗi nhà nước được xác định bằng một biên giới quốc gia nhất định.
b. Nhà nước có một bộ máy quyền lực chuyên môn mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội.
- Nhà nước của giai cấp thống trị nào cũng có một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp, bao gồm: các đội quân vũ trang đặc biệt (quân đội, cảnh sát, nhà tù…)
- Bộ máy quy luật hành chính
- Nhà nước thực hiện quyền lực của mình trên cơ sở sức mạnh cưỡng chế bạo lực của pháp luật.
c. Nhà nước hình thành hệ thống thuế khóa để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị.
- Nhà nước tồn tại dựa vào thuế khóa, quốc trái và các hình thức bóc lột khác.
Chế độ đóng góp có tính chất cưỡng bức để nuôi sống bộ máy cai trị.
- Hệ thống thuế khóa, cống nạp hoàn toàn không có trong chế độ thị tộc, bộ lạc.
- Nhà nước của giai cấp bóc lột không những là công cụ trấn áp giai cấp mà còn là công cụ thực hiện sự bóc lột các giai cấp bị áp bức.
4. Chức năng của nhà nước.
Bản chất giai cấp của nhà nước còn được thể hiện trong những chức năng sau:
a. Chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội.
- Chức năng thống trị chính trị của giai cấp, chức năng giai cấp là chức năng nhà nước làm công cụ chuyên chính của một giai cấp nhằm bảo vệ sự thống trị giai cấp đó đối với toàn xã hội, bắt nguồn từ lý do ra đời của nhà nước.
- Chức năng xã hội của nhà nước là chức năng nhà nước thực hiện sự quản lý những hoạt động chung vì sự tồn tại của xã hội, của cộng đồng dân cư nằm dưới sự quản lý của nhà nước.
- Trong hai chức năng trên thì chức năng thống trị chính trị là cơ bản nhất, chức năng xã hội phải phụ thuộc và phục vụ cho chức năng thống trị chính trị.
+ Giai cấp thống trị bao giờ cũng biết giới hạn chức năng xã hội trong khuôn khổ lợi ích của mình.
+ Chức năng giai cấp chỉ có thêt thực hiện được thông qua chức năng xã hội.
+ Xã hội không còn giai cấp thì chức năng xã hội sẽ do xã hội tự đảm nhận
b. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.
Sự thống trị chính trị và sự thực hiện chức năng xã hội của nhà nước thể hiện trong lĩnh vực đối nội cũng như trong đối ngoại.
- Chức năng đối nội của nhà nước: Nhằm duy trì trật tự kinh tế, xã hội, chính trị và những trật tự khác hiện có theo lợi ích của giai cấp thống trị (thực hiện bằng pháp luật và bằng sự cưỡng bức của bộ máy nhà nước. Ngoài ra nhà nước còn dùng nhiều hình thức khác: bộ máy thông tin, tuyên truyền, các cơ quan văn hóa, giáo dục…) để xác lập, củng cố tư tưởng, ý chí của giai cấp thống trị. Tóm lại:
+ Chính trị: đàn áp phong trào cách mạng, sử dụng các hệ thống bạo lực để duy trì giai cấp bị áp bức, bị bóc lột trong vòng trật tự bảo đảm địa vị thống trị của chúng.
+ Kinh tế: Duy trì quan hệ sản xuất bóc lột bằng những chính sách kinh tế. Muốn xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ phải xóa bỏ giai cấp thống trị, xóa bỏ nhà nước thiết lập nhà nước của giai cấp cách mạng, dùng nó để cải tạo quan hệ sản xuất cũ thiết lập quan hệ sản xuất mới.
- Chức năng đối ngoại của nhà nước:
+ Nhằm bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia và thực hiện các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội với các nước khác vì lợi ích của giai cấp thống trị và lợi ích của quốc gia.
+ Nhà nước của giai cấp thống trị bóc lột: mở rộng lãnh thổ, mở rộng phạm vi bóc lột ra nước ngoài.
+ Bản chất nhà nước của giai cấp thống trị là bạo lực và xâm lược. Ph.Ăngghen: “Chiến tranh là phương tiện làm ăn của giai cấp thống trị và bóc lột”. VI.Lênin: “Chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc, bản chất của giai cấp thống trị” => Chiến tranh phi nghĩa.
+ Bản chất của giai cấp bị thống trị là hòa bình (vì sao giai cấp bị trị lại có chiến tranh?). Ph.Ăngghen: “Các ông còn đó (chỉ bọn đế quốc xâm lược) chúng tôi phải dùng cái gậy này (cái gậy này là bạo lực của quần chúng nhân dân)”. VI.Lênin: “Thịt mà chống lại với sắt thép là điều ngây thơ” => Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh chính nghĩa của quần chúng cách mạng chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa do chủ nghĩa đế quốc gây ra.
+ Cần phân biệt chiến tranh và không nên coi mọi cuộc chiến tranh là tàn ác, không thấy được mặt nhân đạo của cuộc chiến tranh chính nghĩa là sai lầm.
Những số liệu nói về chiến tranh, bản chất của giai cấp thống trị là chiến tranh và xâm lược để tham khảo khi giảng.
- Người ta tổng kết lại: từ năm 3600TCN đến năm 1999 trên hành tinh có 14500 cuộc chiến tranh làm chết 4 tỷ người.
- Các nhà khoa học người Mỹ tính rằng: cách đây 2600 năm, chỉ có 243 năm là hòa bình còn lại là chiến tranh.
- Các nhà khoa học Liên Xô (cũ ) tính: Từ năm 1945 đến năm 1989 bình quân xảy ra 4 cuộc chiến tranh trong một năm. Không có thế kỷ nào nhiều cuộc chiến tranh như thế kỷ 20 này.
+ 2 cuộc chiến tranh thế giới cướp đi 150 triệu người.
+ 1 cuộc chiến tranh lạnh kéo dài trên 50 năm.
+ Nhiều cuộc chiến tranh nóng cục bộ.
+ Cuối thế kỷ 20, thập kỷ 90 xảy ra liên tiếp các cuộc chiến tranh như: Ixraen và Palextin; Pakistan và Ấn Độ, Cô sô vô và Nam Tư.
- Bước sang thế kỷ 21 loài người muốn sống trong hòa bình nhưng thực tế lại trái ngược, chúng ta đang sống trong một thế giới đang xáo động: cuộc chiến tranh của liên minh Anh, Mỹ đã xảy ra.
23/11/2010 Đăng bởi YoYo Nguyễn
2 trong số 2
xác định giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong kiểu nhà nước
18/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nổi nhà nước là công cụ hữu hiệu dễ dàng để thực hiện vai trò lãnh đạo của giai cấp thống trị?
Vì sao nhà nước quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nươc và xã hội?
Vì sao các website của các cơ quan hành chính nhà nước lại rất xấu?
Mở rộng các mối quan hệ Tại sao không??
Lương Cán bộ Viên chức nhà nước có đủ sống trong thời bảo giá hiện nay?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp