Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phân biệt giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng?
Đây là kiến thức môn TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN..
Khoa học và Giáo dục | Thi cử 02/02/2012 Đăng bởi Nghi.TM
Câu trả lời
1 trong số 2
1. Cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những QHSX hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.
Kết cấu của cơ sở hạ tầng gồm 3 bộ phận
-Quan hệ sản xuất tàn dư
-Quan hệ sản xuất thống trị
-Quan hệ sản xuất mầm mống
Cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể bao gồm quan hệ sản xuất thống trị. Quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội cũ và quan hệ sản xuất mầm mống của xã hội mới. Trong đó quan hệ sản xuất thống trị bao giờ  cũng giữ  vai trò chủ đạo , chi phối các quan hệ sản xuất khác, nó quy định xu hướng chung của đời sống kinh tế- xã hội. Bới vậy, cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể được đặc trưng bởi quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mầm mống cũng có vai trò nhất định.

1. Kiến trúc thượng tầng
Là toàn bộ những tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tại của kiến trúc thượng tầng được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.
Trong kết cấu kiến trúc thượng tầng thì Nhà nước là bộ phận quan trọng nhất. Bởi vì, Nhà nước nắm trong tay sưc mạnh kinh tế và bạo lực, nó chi phối mọi bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng và các bộ phận này phải phục ting nó.
03/02/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 2
cái này Search GG là có mà.
03/02/2012 Đăng bởi Đại Học Bôn Ba
Bạn cũng có thể quan tâm
Kiến trúc "Baroque" ?
có ý kiến cho rằng " nhà nước là công cụ thống trị cuả tầng lớp người này với tầng lớp người khác ". hãy cho biết ý kiến
Mô hình kiến trúc US - địa chỉ ở đâu??
ai giúp em giải bài kiến trúc và tổ chức máy tính này với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp