Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói sự phát triển hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
Luận văn | Chính trị 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
* Sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quy luật lịch sử tự nhiên vì:
Lịch sử phát triển xã hội qua nhiều giai đoạn từ thấp đến cao tương ứng với mỗi giai đoạn ấy là một hình thái kinh tế xã hội.
Sự vận động thay thế nhau của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử đều do tác động của các quy luật khách quan đó là quá trình lịch sử tự nhiên của xã hội.
+ Các quy luật khách quan của xã hội là:
- Quy luật và sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của LLSX.
- Quy luật CSHT quyết định KTTT.
Các quy luật xã hội khác. Đấu tranh giai cấp, chính do tác động của quy luật khách quan đó mà các hình thái xã hội vận động phát triển thay thế nhau từ thấp đến cao trong lịch sử không phụ thuộc vào ý chí nguyện vọng chủ quan của con người.
Quá trình phát triển khách quan của xã hội có nguồn gốc sâu xa của sự phát triển LLSX. Do đó xét đến cùng LLSX quyết định quá trình vận động và phát triển của hình thái kinh tế xã hội như quá trình lịch sử tự nhiên.
22/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
lịch sử phát triển của loài người đã và đang trãi qua những chế độ xã hội nào?
Vì sao quy hoạch du lịch phải hướng đến phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam?
vì sao ngành du lịch của nước ta ngày càng phát triển
Vì sao toàn cầu hóa nông nghiệp phải gắn với phát triển bền vững và công bằng xã hội?
Công bằng xã hội và phát triển kính tế cái nào quan trọng hơn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp