Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai biet viet chuong trinh: viet chuong trinh vao mot xau cho biet trong xau co bao nhieu ki tu in hoa
Ngôn ngữ lập trình 23/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
code free pascal


uses crt;
var st:string;
i,dem:byte;
begin
write('Nhap xau:');
readln(st);
dem:=0;
for i:= 1 to length(st) do
if ord(st[i]) in [65..90] then inc(dem);
writeln('tong cong co ',dem,' chu hoa');
readln;
end.
27/02/2012 Đăng bởi Dương Văn Minh
Bạn cũng có thể quan tâm
viet chuong trinh nhap vao mot xau bat ki, in ra man hinh xâu con đơn điệu tăng lớn nhất.
ai biet ko vao` giup'
coi lai chuong trinh nhac hoi huu nghi viet-han
Viet chuong trinh nhap 1 so nguyen vao tu ban phim
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp