Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thặng dư vốn cổ phần phát sinh khi nào ?
Tài chính | Cố phiếu 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Thặng dư vốn cổ phần = (giá phát hành - mệnh giá) x số lượng cổ phần phát hành.

Thặng dư vốn cổ phần được hình thành từ việc phát hành thêm cổ phần và trong tương lai thì khoản thặng dư vốn cổ phần này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần và được kết chuyển vào vốn đầu tư của chủ sở hữu. Do đó khoản thặng dư vốn cổ phần này sẽ không được xem là vốn cổ phần cho đến khi chúng được chuyển đổi thành cổ phần và kết chuyển vào vốn đầu tư chủ sở hữu.
21/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Ipo+thặng dư+sử dụng thế nào?
Tại sao nói lợi nhuận là hình thức biến tướng của gí trị thặng dư??
Vì sao nói mua hàng là kết quả của qúa trình tạo nguồn?
Tại sao tư bản không chia hàng hóa thưa?
Cách tính giá trị thặng dư của một công ty tư bản bình thường?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp