Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vì sao Hồ Chí Minh khẳng định Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi?
Du học | Pháp luật | Xã hội | Bảo hiểm | Kế toán 20/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Đảng Cộng sản Việt Nam la đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Đảng gồm những người giác ngộ tiên tiến, gương mẫu, dũng cảm và hy sinh nhất trong giai cấp công nhân, trong nông dân lao động, trí thức cách mạng và các tầng lớp nhân dân lao động khác, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng mà phấn đấu. Đảng đại biểu quyền lợi của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu quyền lợi của nhân dân lao động và quyền lợi của dân tộc. Mục đích của Đảng là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.
20/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 3
http://www.nhacsingheo.com/ToiacCS/index.html
tat ca nhu con mua lanh
20/03/2011 Đăng bởi Vip Hanam
3 trong số 3
+ ĐCS là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng đi đến thắng lợi:
  -  Quan điểm chủ nghĩa Mac-Lenin : cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên sức mạnh ấy chỉ có được khi tập hợp tổ chức lại và có 1 đường lối lãnh đạo đúng đắn.
  - ĐCS VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi kéo các tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng.
+ Thực tiễn cách mạng VN đã chứng tỏ rằng cách mạng VN luôn cần có Đảng lãnh đạo.
  - Trước khi Đảng ra đời:  phong trào yêu nước cuối tk 19 đầu tk 20......
  - Yêu cầu của cách mạng VN là phải có một chính đảng có bản chất cách mạng triệt để , có đường lối lãnh đạo đúng đắn để đưa cách mạng VN tiến lên.
  - ĐCS VN ra đời là 1 tất yếu lịch sử đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng đặt ra.
  - Công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cũng như thành tựu hơn 20 năm đổi mới đã chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng là duy nhất.
<Mình chỉ nêu ý chinh thui, các bạn tự bổ sung nha.>
28/05/2011 Đăng bởi thuylee107
Bạn cũng có thể quan tâm
để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa theo bạn yếu tố nào là quyết định chính
Tại sao nói mttqvn là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi?
tại sao nói thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của đảng?
Tại sao nói sự lãnh đạo đúng đắn của đảng đem đến sự thắng lợi của cách mạng việt nam?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp