Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
SO SÁNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ?
Pháp luật | Xã hội | Khoa học và Giáo dục 05/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
1,Nêu hai định nghĩa:văn bản quy phạm pháp luật(ví dụ) và văn bản áp dụng pháp luật(ví dụ).
2,Điểm giống nhau:
-Đều là văn bản pháp luật tức là văn bản do các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ban hành.
-Đều có giá trị bắt buộc phải tôn trọng hoặc thục hiện đối với các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan.
-Đều được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
-Đều được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp mang tính quyền lực nhà nước.
-Đều được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
3,Điểm khác nhau
Văn bản quy phạm pháp luật
-Chỉ do các cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền áp dụng pháp luật ban hành ra.
-Nội dung của văn bản có chứa đụng các quy tắc xử
sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện, tức là các
quy phạm pháp luật nên không chỉ rõ chủ thể cụ thể
cần áp dụng và được thực hiện nhiều lần trong thực
tế cuộc sống, được thực hiện trong mọi trường hợp
khi có các sự kiện pháp lý tương ứng với nó xảy ra
cho đến khi nó hết hiệu lực.
-Được ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức
đã được quy định trong hiến pháp và các luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.
-Được dùng để ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy phạm pháp luật hoặc các
văn bản quy phạm pháp luật.
-Là cơ sở để ban hành các văn bản áp dụng pháp luật.

Văn bản áp dụng pháp luật:
-chỉ do các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền
áp dụng pháp luật ban hành ra.

-Nội dung của văn bản xác dịnh rõ quỳen và nghĩa vụ pháp
lý cụ thể, hoặc các hình thức khen thưởng cụ thể, hoặc các
biện pháp cưỡng chế nhà nước cụ thể đối với các cá nhân, tổ
chức cụ thể nên bao giờ cũng chỉ rõ chủ thể cụ thể, trường hợp
cụ thể cần áp dụng và chỉ được thực hiện một lần thực tế cuộc sống.
-Được ban hành theo trình tự, thủ tục ban hành văn bẳn áp dụng
pháp luật được quy định trong pháp luật và thường theo mẫu đã quy
định sẵn.
-Được dùng để cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào những trường
hợp cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.
-Dược ban hành trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật.
Nguồn: http://www.vatgia.com/hoidap
05/02/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 2
so sanh van ban phap quy va van ban hanh chinh
20/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Như thế nào là thẩm quyền xử phạt vì phạm hành chính?
so sánh vấn đề bóc lột của chủ nghĩa tư bản và các chế độ trước nó
Cần dịch văn bản bằng Tiếng Anh ở chỗ nào??
khi cấp trên muốn ra một quyết định thì cấp dưới cần phải có dạng văn bản nào?
văn phong của văn bản quản lý nhà nước
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp