Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Văn bản quý phạm pháp luật từ cao xuống thấp như thế nào?
Pháp luật | Văn học 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn cơ bản của pháp luật, là sản phẩm của quá trình sáng tạo pháp luật. Điều 1 - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 12/11/1996 nói rõ: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội và được nhà nước đảm bảo nhằm điều chỉnh cácquan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa."
Các loại văn bản quy phạm pháp luật:
+ Văn bản luật: gồm các hiến pháp, các đạo luật, bộ luật là những văn bản do Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước ban hành theo hình thức và thủ tục được quy định trong Hiến pháp. Đó là những văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất.
+ Văn bản dưới luật: là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định. Những văn bản này có giá trị pháp lí thấp hơn các văn bản luật. Theo quy định của Hiến pháp 1992, ở nước ta hiện nay có những văn bản dưới luật sau:
Pháp lệnh và Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước.
Nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan khác thuộc Chính phủ.
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.
Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân các cấp
14/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 2
đây ban :3

Theo Luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội : Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật )

- Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

- Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
2. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
4. Nghị định của Chính phủ.
5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
10. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
08/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
viết một tình huống pháp luật mà em biết?giúp em với!!!
Tôi nge nói công ty luật Dragon là công ty tư vấn luật tốt nhất nước với giá thấp nữa ?các bạn giúp tôi tham khỏa với ?
Biết sao là thấp biết sao là cao
tại sao khi cài lại win7 thì điểm graphics của mình lại thấp đi, từ 5.9 xuống 1.0
cho mình hỏi: tài sản là gì? Nội dung của tài sản theo quy định của luật dân sự?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp