Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm n thuộc N*: 2+4+6+......+2n = 210
Khoa học & Toán học 22/10/2011 Đăng bởi cutekute
Câu trả lời
1 trong số 2
n=14
22/10/2011 Đăng bởi lyking
2 trong số 2
Ta có 2(1+2+3+...+n) = 210
<=> 1+2+3+...+n = 105
n(n+1) = 210, từ đó tính được n = 14.
22/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số gióng nhau
Toán
viết tập hợp P = { a thuộc N } a chia hết cho 12 ; 15 và 18 và 0 < x < 300
n + 3 chia het cho n mũ 2 - 7 . Tìm n
Chứng minh định lí sau bằng phản chứng: Nếu n là số tự nhiên và n^2 chia hết cho 5 thì n chia hết cho 5
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp